Üniversite Öğrencilerinin Yükseköğretim Hizmet Kalite Algılarının ve Kurumsal Aidiyet Düzeylerinin İncelenmesi: Eğitim Fakültesi Örneği

Gürol YOKUŞ, Burak AYÇİÇEK, Prof.Dr. Tuğba YANPAR YELKEN

Özet


Üniversite öğrencilerinin yükseköğretim hizmet kalitesi algılarını ve kurumsal aidiyetlerini belirlemeyi amaçlayan bu çalışma Akdeniz Bölgesinde yer alan bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi kurumunda gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında Yükseköğretimde Hizmet Kalitesi Ölçeği ve Öğrencilerin Kurum Aidiyetlerine İlişkin Öğrenci Paydaşlarının Görüşleri Anketi ile elde edilen veriler, non-parametrik test istatistikleri ile analiz edilmiştir. Sonuçlar, yükseköğretim hizmet kalitesinin orta düzeyin üstünde algılandığını ve yükseköğretim hizmet kalite algılarının bölüme, derse devam durumuna, sınıf düzeyine ve genel not ortalamasına göre anlamlı şekilde farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca üniversite öğrencilerinin yarıya yakını kendilerini bu kuruma ait hissetmekte, bu kurumda olmaktan memnuniyet duymakta ve doğru kurum seçimi yaptıklarını düşünmektedirler. Üniversite öğrencileri, bu kurumun diğer öğrencilerin gelmek istediği gelişmiş bir kurum olduğunu, öğrencilerin güvenliğini yeteri kadar sağladığı için öğrencilerin bu kurumda kendilerini güvende hissettiklerini, öğrenim gördükleri kurumun sorunlarını kendi sorunları gibi gördüklerini ve mezuniyet sonrasında öncelikle bu kurumda görev almayı tercih edebileceklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin kurumsal aidiyetlerinin ise cinsiyete, bölüme, derse devam durumuna, sınıf düzeyine ve genel not ortalamasına göre anlamlı şekilde farklılık gösterdiğini görülmektedir.


Anahtar Kelimeler


Yükseköğretim Hizmet Kalitesi; Üniversite Öğrencilerinin Kurumsal Aidiyetleri; Yükseköğretimde Kalite

Tam Metin:

DOCX PDF

Referanslar


Acar, İ. A., Gençtürk, M., Göktepe, Ö., Keçeci, D., Kırdemir, V., & Yılmaz, C. (2005). Üniversitelerde Stratejik Planlama Sürecinde Eğitime Yönelik Sürdürülebilir Kalite Uygulamaları-Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği. V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 25-27 Kasım 2005

Akgül, A. (1998). Toplam Kalite Yönetim Sistemi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yayını

Akman H., Bektaş, S. (2013). Yükseköğretimde Hizmet Kalitesi Ölçeği: Güvenirlik ve Geçerlilik Analizi. Ekonometri ve İstatistik, 18, 116-133

Akyüz, Ö.F. (2006). Değişim Rüzgârında Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması. Sistem Yayıncılık, 2. Baskı.

Alemdar, A. G. M. Y.,& Köker, N. E. (2013). Öğrencilerin Okul Kültürü Algısı Üzerine Amprik Bir Araştırma: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Örneği. Global Media Journal: Turkish Edition, 3(6).

Allen, N.J. ve Meyer, J.P., (1990). The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organization, The British Psychological Society, 63, 1-18.

Anderman, E. M. (2002). School Effects On Psychological Outcomes During Adolescence. Journal of Educational Psychology, 94, 795–809.

Balay, R. (2000). Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Beaumont, D.J. (2012). Service Quality in Higher Education: The students’ viewpoint. Dissertation Thesis. Manchester: University Of Manchester

Bektas, H., & Akman, S. U. (2013). Yüksekögretimde Hizmet Kalitesi Ölçeği: Güvenilirlik Ve Geçerlilik Analizi. Ekonometri ve İstatistik Dergisi, (18), 116.

Cevher, E. (2015). Yükseköğretimde Hizmet Kalitesi Ve Kalite Algısının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Journal of International Social Research, 8(39).

Devebakan, N. (2003). Sağlık İşletmelerinde Algılanan Hizmet Kalitesinin Ölçümünde SERVQUAL Skorlarının Kullanımı ve Özel Altınordu Hastanesi Uygulaması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (1), 38-54.

Efil, İ. (1999). Toplam kalite yönetimi ve ISO 9000 kalite güvence sistemi. İstanbul: Alfa Yayınları.

Elmacı, O., Poyraz, K., Çalık, M. (1999). Yükseköğretimde Kalite Güvence Sisteminin Oluşturulmasına Yönelik Bir Değerlendirme Format Önerisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 117.

Firdaus, A. (2006). Measuring service quality in higher education: three instruments compared. International Journal of Research & Method in Education, 29(1), 71-89.

Firdaus, A. (2005). “HEDPERF Versus SERVPERF The Quest for Ideal Measuring Instrument of Service Quality in Higher Education Sector”, Quality Assurance in Education, 13 (4), 305-328.

Gencel, U. (2001) “Yükseköğretim Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi ve Akreditasyon”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(3), 164-218.

Hallinan, T. M. (2008). Teacher influences on students’ attachment to school. Sociology of Education, 81(3), 271–283.

Hırıyappa, B. (2009). Organizational Behavior. New Age International, Delphi.

İbicioğlu, H. (2000). Örgütsel Bağlılıkta Pragmatik Uyumun Yeri. Süleyman Demirel Üniversitesi. İ.İ.B.F. Dergisi, 15 (1), 13-22.

İzgören, Ş.A., (1999). İş Yaşamında 100 Kanguru, Ankara: Academyplus Yayınları.

Jelena, L. (2010). Determinants of service quality in higher education. Interdisciplinary Management Research, 6, 631-647.

Kalaycı, N. (2008). Yükseköğretimde Uygulanan Toplam Kalite Yönetim Sürecinde Gözardı Edilen Unsurlardan ‘TKY Merkez’ ve ‘Eğitim Programları’. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6 (2), 163-188.

Kaptan, S. (1995). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, 10. Baskı, Ankara: Rehber Yayınevi.

Karakaya, A.; Kılıç, İ. ve Uçar, M. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Öğretim Kalitesi Algısı Üzerine Bir Araştırma. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2)

Kontic, L. (2014). Measuring Service Quality in Higher Education: The Case of Serbia. In Human Capital without Borders: Knowledge and Learning for Quality of Life; Proceedings of the Management, Knowledge and Learning International Conference 2014 (645-654). ToKnowPress.

Korkmaz, A. (2000). Yükseköğretim Gençliğinin Problemler. Milli Eğitim Dergisi, 145, 45.

Madu, C., Aheto, J., Kuei, C. H.& Winokur, D. (1996). Adoptation of strategic total quality management philosophie. International Journal of Quality and Reliability Management, 13 (3), 57-72.

Melchor Cardona, M., & Bravo, J. J. (2012). Service Quality Perceptions İn Higher Education İnstitutions: The Case Of A Colombian University. Estudios Gerenciales, 28(125), 23-29

Melor, D., Stokes, M., Firth, L., Hayashi, Y. & Commins, R. (2008). Need for belonging, relationship satisfaction, loneliness and life satisfaction. Personality and İndividual Differences, 45, 213–218.

Osterman, F. K. (2000). Students' Need For Belonging İn The School Community. Review of Educational Research, 70(3), 323-367.

Owlia, Mohammad S. ve Elaine M. Aspinwall (1996), A Framework for the Dimensions of Quality in Higher Education , Quality Assurance in Education, 4 (2), 12-20.

Öz, A. (2014). İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Kurumsal Aidiyet Düzeyi (AİBÜ İlahiyat Fakültesi Örneği). AİBÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2(4), 54-64

Öztop, S. (2014). Kurumsal Aidiyet Bilincinin Çalışanların Örgütsel Değişim Algısı Üzerine Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19, (1), 299-316.

Özgök, A. (2013). Ortaokul Öğrencilerinde Okula Aidiyet Duygusunun Arkadaşlara Bağlılık Düzeyinin ve Empatik Sınıf Atmosferi Algısının İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Rao, A. (1996). Total Quality Manegement: A Crossfunctional Perspective, New York: Wiley.

Sığrı, Ü. (2007). İşgörenlerin Örgütsel Bağlılıklarının Meyer ve Allen Tipolojisiyle Analizi: Kamu ve Özel Sektörde Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (2).

Unesco.(2000). Yirmi Birinci Yüzyılda Yükseköğretim, Vizyon Ve Eylem. (Türkçeye uyarlayan: Gülsüm Baskan). Eğitim Yönetimi Dergisi, 6(22), 167–189.

Voss, R., Gruber, T., & Szmigin, I. (2007). Service Quality İn Higher Education: The Role Of Student Expectations. Journal of Business Research, 60(9), 949-959.

Wasti, S. A., (2002), Affective and Continuance Commitment to the Organization: Test of an Integrated Model in the Turkish Context, Internatıonal Journal of Intercultural Relations, 26(5), 525-550.

Yavuz, M. ve Gülmez, D. (2016). The Assessment of Service Quality Perception in Higher Education. Education and Science. (41), 251-265

Yousapronpaiboon, K. (2014). SERVQUAL: Measuring Higher Education Service Quality İn Thailand. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, 1088-1095.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.