Özel Okul Yöneticilerinin Öğretmen Eğitiminden Beklentileri Üzerine Nitel Bir Araştırma

Özgür Erakkuş, Muhammet Tarık Başören, Olaulowa Abimbola

Özet


Öğretmen yetiştiren kurumlardan mezun olan öğretmen adaylarının potansiyel çalışma alanlarından biri de özel okullardır. Bu çalışma ile özel okul yöneticilerinin öğretmen yetiştiren kurumlarda yetişen / yetişecek öğretmen adaylarından beklentilerinin neler olduğunu belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada nitel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunun alındığı evreni Bursa’da bulunan bazı özel okulların yöneticileri oluşturmaktadır.Çalışma kapsamında Bursa ili Nilüfer, Mudanya, Osmangazi, Yıldırım ilçelerinde bulunan bazı özel okulların yöneticileriyle görüşülmüştür. Bu araştırma ile şu sonuçlara ulaşılmıştır: Özel okul yöneticileri öğretmenlerden rol model olmasını, öğrenciye rehberlik yapmasını, öğrencilerin gelişim özelliklerini tanımasını, ders içi ve ders dışı etkinlikler yapmasını, çağın gerektirdiği bilgi ve görgüye sahip olmasını beklemektedir. Ayrıca mesleğini sevme ve mesleğin gereklerini yerine getirmede isteklilik konusunda da sorunların olduğu dikkati çekmektedir. Lisans döneminde bu bilincin kazandırılması arzu edilmektedir. Öğretmen yetiştiren kurumlar bu beklentileri de karşılamalıdır. Öğretmen yetiştiren kurumlar hem bugünün hem de geleceğin ihtiyaçlarını göz önüne alarak planlama yapmalı, programını resmi okullar kadar özel okulların da beklenti ve ihtiyaçlarını dikkate alarak düzenlemelidir.

Anahtar Kelimeler


Eğitim Fakültesi, Öğretmen Eğitimi, Özel Okul, Öğretmenlik Mesleği, Bursa

Tam Metin:

DOCX PDF

Referanslar


Akçamete, G., (2007), Eğitim Fakülteleri ve Öğretmen Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Antalya: Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği.

Akhan, A., (2009), Velilerin Özel İlköğretim Okullarından Beklentileri ve Beklentilerinin Karşılanma Düzeyleri (İstanbul Avrupa Yakası Örneği), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.

Aksoy E., Gözütok D., (2014) Amerika Birleşik Devletleri, Finlandiya, Singapur Ve Türkiye’de Öğretmen Eğitimindeki Dönüşümler, Eğitim Bilimleri Ve Uygulama, 13 (25), 23-46

Arslan, S. ve Özpınar, İ. (2008), Öğretmen Nitelikleri: İlköğretim Programlarının Beklentileri ve Eğitim Fakültelerinin Kazandırdıkları, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 2 (1).

Aslı, Y. (2005), İlköğretim I. Kademe 1., 2. ve 3. Sınıflarda İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına İlişkin Öğretmen Gözlem ve Görüşleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocatepe Üniversitesi, Afyon.

Çetin, Ş. (2001), İdeal Öğretmen Üzerine Bir Araştırma, Milli Eğitim Dergisi, (149).

Demirci, K., Taşkın, E. ve Yuca, U. (2006), Öğrenen Örgüt/Pazarlama Yönelimli Öğrenen Okul Boyutlarının Analizi: Kütahya İli Özel Eğitim Kurumları Uygulaması, Akademik Bakış, (9).

Erakkuş, Ö. (2002), Rehberliğe Dayalı Sistemde Eğitim Verimini Arttırmak, 2000’li Yıllarda Lise Eğitimine Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

Erakkuş, Ö. (2004), Eğitim Kurumlarında Yönetici ve Öğretmenlerin, Kişisel Gelişim Düzeylerindeki Artışın Öğrenci Verimliliğine Artışın Öğrenci Verimliliğine Etkisi ve Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Kütahya.

Eyüpoğlu, R., (2007), Açılış Konuşmaları, Okul Öncesi Eğitimi ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Antalya: Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği.

Gülcemal, E. (2012), İlköğretim Okullarında Hizmet Kalitesinin Veli Görüşlerine Göre Ölçülmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi Eskişehir.

http://otmg.meb.gov.tr/YetGenel.html

Işık, A., Çiltaş, A. ve Baş, F. (2010), Öğretmen Yetiştirme ve Öğretmenlik Mesleği, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14 (1), 53-62.

İşlek D., Baskan G., (2014)The Reconstructions at Pre-service Teacher Training Systems in Turkey (1998-2012), 5th World Conference on Educational Sciences - WCES 2013 Procedia - Social and Behavioral Sciences 116, 4660 – 4664

Kazu İ., Eroğlu M.,(2013) Öğretmen Eğitiminde Niteliğin Artırılmasına Yönelik Nitel Bir Çalışma, International Online Journal of Educational Sciences, 5(2), 489-505

Kösterelioğlu İ., Demir F., Özgürler S.,vd.(2014) Sınıf Öğretmeni Adaylarının Lisans Eğitimlerinin Özel Alan Yeterliklerini Kazandırmasına Yönelik Görüşler, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 7 Sayı: 31 ss: 668-674

Nohutçu, A. (1999), Velilerin Özel Okul Tercihlerini Etkileyen Faktörler Ve Özel Okulların Reklam Stratejileri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Numanoğlu, G. (1999), Bilgi Toplumu- Eğitim- Yeni Kimlikler II, Bilgi toplumu ve Eğitimde Yeni kimlikler, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, (32), 346-347.

Öcal, M. (2004), Eğitimde Rehberlik, Bursa: Düşünce Kitabevi.

Parlar, H. (2006), Velilerin Özel Okul Tercihlerini Etkileyen Faktörler Ve Özel Okulların Durumu: Kahramanmaraş Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi İstanbul.

Tertemiz, N. (2006), Sınıf Yönetimi ve Disiplin, L. Küçükahmet (Ed.) Sınıf Yönetimi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Uzun S., Paliç G.,Akdeniz A., Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Profesyonel Öğretmenliğe İlişkin Algıları, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (2013), ss: 128-145

Ünal, S. ve Hakaryan, B. (2002), Bilgi Toplumu Sürecinde Öğretmenlerin Edinmek İstedikleri Yeterlilikler Meslek Liselerinde Yapılan Bir Araştırma, 2000’li Yıllarda Lise Eğitimine Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyum Bildirileri, İstanbul.

Yaşar, Ş. (2007), Okul Öncesinden Orta Öğretime Öğretmen Sorunları: Ekonomik, Akademik ve Sosyal Sorunlar Paneli, Okul Öncesi Eğitimi ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Antalya: Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H., (2000), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayınları.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.