Beyin Temelli Öğrenme Yaklaşımının İngilizce Dersinde Akademik Başarı ve Tutuma Etkisi

Soner YAVUZ, Ümit YAĞLI

Özet


Bu çalışmanın amacı, Beyin Temelli Öğrenme (BTÖ) Yaklaşımının Endüstri Meslek Lisesi 10. sınıf İngilizce dersindeki başarı ve tutuma etkisini incelemektir. Bu çalışmada deneysel araştırma desenlerinden, Solomon araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırma 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılında, Zonguldak Alaplı İMKB Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde 2 deney ve 2 kontrol grubu üzerinde yapılmıştır. Bu çalışmaya, deney gruplarında 37, kontrol gruplarında 41 öğrenci olmak üzere toplam 78 öğrenci katılmıştır. Deney gruplarındaki öğrencilere beyin temelli öğrenme yaklaşımı, kontrol gruplarındaki öğrencilere ise geleneksel öğretim yöntemleri ile öğretim yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Akademik Başarı Testi ve İngilizce Duyuşsal Alan Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Uygulama sürecinin sonunda, deney gruplarından rastgele seçilen 4 öğrenci ile görüşmeler yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde, akademik başarı ve tutumundaki farklılığı belirlemek için bağımlı ve bağımsız gruplar için t-testi ile gruplar arasındaki farklılığı tespit etmek için tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, beyin temelli öğrenme yaklaşımının uygulandığı deney grupları öğrencilerinin, geleneksel öğretim yöntemlerinin uygulandığı kontrol grupları öğrencilerine göre tutumlarının daha çok geliştiğini göstermiştir. Deney grubu ve kontrol grubu öğrencilerinin akademik başarılarında ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır.


Anahtar Kelimeler


Beyin Temelli Öğrenme Yaklaşımı, İngilizce Dersi, Akademik Başarı, Tutum

Tam Metin:

DOCX PDF

Referanslar


Avcı, D. E. (2007). Beyin temelli öğrenme yaklaşımının ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersindeki başarı, tutum ve bilgilerin kalıcılığı üzerine etkisi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Bayındır, H. (2003). An investigation of students’ attitudes towards brain based applications in english composition skills in course: a case study. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İngiliz Dili Eğitimi, Ankara.

Bransford, J. D., ve diğ. (2000). How people learn. Washington: National Academy Press.

Caine, R.N. & Caine, G. (1990). Understanding a brain based approach to learning and teaching. Educational leadership, 48(2), 66-70.

Çengelci, T. (2005). Sosyal bilgiler dersinde beyin temelli öğrenmenin akademik başarıya ve kalıcılığa etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Gazzaniga, M. S. (1998). The split brain revisited. Scientific American, 279(1), 3539.

Getz, C. M. (2003). Application of brain based learning theory for community college developmental english students: a case study. (Unpublished doctoral dissertation). Colorado State University, Colorado.

Gömleksiz, M. N. (2003). İngilizce duyuşsal alana ilişkin bir tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Fırat Üniversitesi: Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 215-216.

Hannaford, C. (1995). Smart moves. Arlington, Va.: Great Ocean Publishing Co.

Hart, L. A. (1975). How the brain works. New York: Basic Books.

Hoge, P. T. (2002). The integration of brain based learning and literacy acquisition. (Unpublished doctoral dissertation). Georgia State University, Georgia State.

Jensen, E. (1998). Teaching with the brain in mind. Virginia: Association for Supervision and Curriculum Development.

Jensen, E. (2000a). Brain based learning: a reality check. Educational Leadership, 57(7), 76-81.

Jensen, E. (2000b). Brain-based learning: fact or fiction? Educational Leadership, 57(7), 76-79.

Jones, J. G. (2000). The role of the comprehensive student assistance program in affecting adolescents’ attitudes towards substance abuse. (Unpublished doctoral dissertation). Northern Arizona University, Arizona State.

Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Miller, A. L. (2003). A descriptive case study of the implementation of brain based learning with technological support in a rural high school. (Unpublished doctoral dissertation). Northern Illinois University, Illinois State.

Neve, D. C., Hart, L. A. & Thomas, E. C. (1986). Huge learning jumps show potency of brain-based instruction. Phi Delta Kappan, 143-148.

Özden, M. (2003). Fen bilgisi dersinde beyin temelli öğrenmenin akademik başarıya ve hatırlama düzeyine etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Sousa, D. A. (2001). How the brain learns: a classroom teacher’s guide. California: Corwin Press Inc.

Sprenger, M. (1999). Learning & memory: brain in action. Alexandra: ASCD.

Wolfe, P. (2001). Brain matters: translating research into classroom practice. Virginia: Association for Supervision and Curriculum Development.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.