8. Sınıf Öğrencilerinin Dönüşüm Geometrisi Başarıları ve Uzamsal Yetenekleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Çiğdem Yıldırım Gül, İlhan Karataş

Özet


Bu çalışmanın amacı 8. sınıf öğrencilerinin uzamsal becerilerinin, geometri anlama düzeylerinin ve matematiğe yönelik tutumlarının; dönüşüm geometrisi başarısıyla ilişkilerini ortaya koymaktır. İlişkisel tarama modeli ile yürütülen bu çalışmada veri toplama araçları olarak Middle Grades Mathematics Project (MGMP) uzamsal yetenek testi, Van Hiele geometri düzeyleri anlama testi, matematik tutum ölçeği ve dönüşüm geometrisi başarı testi kullanıldı.Veri toplama araçları 8. sınıfta öğrenim gören 401 öğrenciye uygulanmıştır.  Uygulama sonuçlarında elde edilen veriler nicel yöntemlerle analiz edilerek, birbirleri arasındaki korelasyon araştırılmıştır. Veri analizinde Mann Whitney U testi, Kolmogorov- Smirnov testi ve Kruskal Wallis testi uygulandı. Çalışma sonucunda öğrencilerin dönüşüm geometrisi başarıları, uzamsal yetenekleri, geometri anlama düzeyleri ve tutumları arasında pozitif yönde güçlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyetleri açısından incelendiğinde ise başarı durumları, uzamsal yetenekleri, geometri düzeyleri ve tutumları bakımından erkeklerin lehine olacak şekilde anlamlı bir farklılık bulunmuştur.


Anahtar Kelimeler


Dönüşüm geometrisi, Uzamsal yetenek, Geometri anlama düzeyleri

Tam Metin:

DOCX PDF

Referanslar


Akay, G. (2011). Akran Öğretimi Yönteminin Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Dönüşüm Geometrisi Konusundaki Matematik Başarılarına Ve Matematik Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Akkay, S. Ç. (2006). Van Hiele Düzeylerine Göre Hazırlanan Etkinliklerin İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Tutumuna ve Başarısına Etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Aşkar, P. (1986). Matematik Dersine Yönelik Tutumu Ölçen Likert-Tipi Bir Ölçeğin Geliştirilmesi, Eğitim ve Bilim, 11 (62), 31-36.

Bal, A. P. (2011). Geometry Thinking Levels and Attitudes of Elementary Teacher Candidates, Inonu University Journal of the Faculty of Education. 12 (3), 97-115.

Bal, A. P. (2012). Öğretmen Adaylarının Geometrik Düşünme Düzeyleri ve Geometriye Yönelik Tutumları, Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2(1), 22-24.

Battista, M. T. (1990). Spatial Visualization and Gender Differences in High School Geometry, Journal for Research in Mathematics Education, 21 (3), 47-60.

Battista, M. T. (2007); The development of geometric and spatial thinking. In F. K. Lester Jr. (Ed.), Second handbook of research on mathematics teaching and learning, Information Age Publishing, North Carolina

Breen, J. J. (2000). Achievement of van Hiele level two in geometry thinking by eight grade students through the use of geometry computer-based guided instruction, Ph.D. Thesis, University of South Dakota.

Duatepe, A. (2000). İlköğretim Öğretmen Adaylarının Van Hiele Geometrik Düşünme Düzeylerinin Belirlenmesi, VI. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, 6-8 Eylül, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Geiser, C. , Lehmann, W., Corth, M. ve Eid, M. (2008). Quantitative And Qualitative Change İn Children’s Mental Rotation Performance, Learning and Individual Differences, 18, 419-429.

Göktaş, Ö. ve Gürbüztürk, O. (2012). Okuduğunu Anlama Becerisinin İlköğretim İkinci Kademe Matematik Dersindeki Akademik Başarıya Etkisi, Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 2 (4), 56-57

Günhan, B. C. ve Başer, N. (2006). Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Matematiğe Yönelik Tutumlarına ve Başarılarına Etkisi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1), 122-128.

Gürbüz, K. ve Durmuş, S. (2009). İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Dönüşüm geometrisi, Geometrik Cisimler, Örüntü ve Süslemeler Alt Öğrenme Alanlarındaki Yeterlilikleri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 9 (1), 3-13.

İdris, N. (1998). Spatial Visualization, Field Dependence/Indepence, Van Hiele Level, And Achievent in Geometry: The Influence of Slected Activities For Middle School Students, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Graduate School of The Ohio State University.

İrioğlu, Z. ve Ertekin, E. (2011). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Zihinsel Döndürme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Journal Of Educational And İnstructıonal Studies İn The World, 2 (1), 77-79.

Johnson, R. M. (2000); Gender differences in mathematics performance, Annual Meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, LA, USA.

Kakmacı, Ö. (2009). Altıncı sınıf öğrencilerinin uzamsal görselleştirme başarılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir.

Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayıncılık, Ankara.

Kayhan, E. B. (2005). Investigation of High School Students’ Spatial Ability, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ, Ankara.

Kılıç, Ç. (2003). İlköğretim 5. Sınıf Matematik Dersinde Van Hiele Düzeylerine Göre Yapılan Geometri Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarıları, Tutumları ve Hatırda Tutma Düzeyleri Üzerindeki Etkisi Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Lohman, D. F. (1993). Spatial Ability and G, Paper presented at the First Spearman Seminar, 21 July 1993, University of Plymouth, Plymouth, United Kingdom.

Manger, T. ve Eikeland, O. J. (1998). The Effects of Spatial Visualization and Students’ sex on Mathematical Achievement, British Journal of Psychology, 89, 17-25.

Mathforum, (2013); The Four Types of Symmetry in the Plane, http://mathforum.org/sum95/suzanne/symsusan.html, (Erişim Tarihi: 26.07.2013).

MEB, (2005); Matematik Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu, Ankara.

MEB, (2010). 2012 Seviye Belirleme Sınavı 8. Sınıf Sayısal Bilgiler, http://www.meb.gov.tr/sinavlar/dokumanlar/2012/duyuru/SBS_SayisalBilgiler/OGS_sayisal_4.pdf, (Erişim tarihi: 11.05.2015).

National Council of Teacher of Mathematics, (2000). Principles And Standards For School Mathematics, Reston, VA: National Council Of Teachers Of Mathematics.

Olkun, S. ve Altun, A. (2003). İlköğretim Öğrencilerinin Bilgisayar Deneyimleri İle Uzamsal Düşünme ve Geometri Başarıları Arasındaki İlişki, The Turkish Online Journal Of Educational Technology, 2 (4), 1-7.

Özyaşar, A. (2013). 7. Sınıf Öğrencilerinin Dönüşüm Geometrisi Yeteneklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman.

Paksu, A. D. (2013). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Geometri Hazırbulunuşlukları, Düşünme Düzeyleri, Geometriye Karşı Özyeterlikleri ve Tutumları, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 203-218.

Pellegrino, J. W., Alderton, D. L. ve Shute, V. (1984). Understanding Spatial Ability, Educational Pyschologist, 19, 239-253.

Smyser, E. M. (1994). The Effects of the Geometric Supposers: Spatial Ability, Van Hiele Levels and Achievement, Yayımlanmamış Doktora Tezi, The Ohio State University.

Tapia, M. ve Marsh, G. E. (2000). Effect of gender, achievement in mathematics, and ethnicity on attitudes toward mathematics, Annual Meeting of the Mid-South Educational Research Association, Bowling Green, KY, USA.

Turgut, M. (2007) İlköğretim II. Kademede Öğrencilerin Uzamsal Yeteneklerinin İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Usiskin, Z. (1982). Van Hiele levels and achievement in secondary school geometry, University of Chicago, ERIC Document Reproduction Service (ERIC Number: ED220288)

Yenilmez, K. ve Özabacı, N. Ş. (2003). Yatılı Öğretmen Okulu Öğrencilerinin Matematik İle İlgili Tutumları Ve Matematik Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki Üzerine Araştırma, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (14), 132-146.

Yıldız, C., Aydın, M. ve Köğce, D. (2009). Comparing the Old and New 6th-8th Grade Mathematics Curricula in Terms of Van Hiele Understanding Levels for Geometry,” Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1(1), 731-736.

Yurt, E. ve Sünbül A. M. (2011). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Uzamsal Yeteneklerinin İncelenmesi, 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications 27-29 April 2011, Antalya. s. 927-934.

Yücel, Z. ve Koç, M. (2011). The relationship between the prediction level of elementary school students’ math achivement by their math attitudes and gender, Elementary Education, İlköğretim Online, 10(1), 133-143.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.