Öz Düzenleme Stratejileri Öğretimi Sürecinde Ders Günlükleri Kullanmanın Öz Düzenleme Stratejileri Öğretimine Etkisi

Cevat EKER, Zeki ARSAL

Özet


Bu çalışmada, İlköğretim sosyal bilgiler dersinde öz düzenleme stratejilerinin öğretimi sürecinde, öğrencilerin ders günlükleri yazmalarının öz düzenleme stratejileri üzerindeki etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada deneysel yöntemin ön test, son test kontrol gruplu deseni kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, öz düzenleyici öğrenme stratejileri ölçeği (Üredi, 2005) kullanılmıştır. Bu veri toplama aracı çalışmanın başında ve sonunda uygulanmıştır. Çalışmanın örneklemini, farklı bölgelerden seçilen iki ilköğretim okulunda 2010–2011 eğitim öğretim yılında 7. sınıfta öğrenim gören 113 öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilerin 56’sı A İlköğretim Okulu, 57 si ise B İlköğretim Okulu öğrencisidir. Çalışmada deney grubu öğrencilerine 2010–2011 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde “Ekonomi ve Sosyal Hayat”  ile “ Yaşayan Demokrasi” üniteleri öğretimi hem deney grubunda hem de kontrol grubunda 11 hafta sürmüştür. Bu süreçte deney grubu öğrencilerine ders günlükleri kullanılarak öz düzenleme stratejilerinin öğretimi yapılmıştır. Ders günlükleri öğrencilerde öz düzenleme beceri ve stratejilerini geliştirmede bir araç olarak kullanılmıştır. Yazılan ders günlükleri her hafta araştırmacı tarafından kontrol edilerek gerekli geribildirimler verilmiştir.

Araştırma sonunda, ders günlükleri kullanılarak yapılan öğretimin, öğrencilerin öz düzenleme stratejilerini kazanmalarında, deney grubu lehine anlamlı farklılıklar sağladığı bulunmuştur. Farklı bölgelerden seçilen iki ilköğretim okulunun deney grupları karşılaştırıldığında, ders günlüklerinin kullanımının her iki bölgedeki öğrencilerin öz düzenleme stratejilerini kazanmalarında etkili olduğu bulunmuştur.


Anahtar Kelimeler


Öz düzenleme, öz düzenleme stratejileri, ders günlükleri

Tam Metin:

DOCX PDF

Referanslar


Alcı, B. ve Altun, S. (2007). Lise öğrencilerinin matematik dersine yönelik öz düzenleme ve biliş üstü becerileri, cinsiyete, sınıfa ve alanlara göre farklılaşmakta mıdır?” Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,16 (1), 33–44.

Altun, S. (2005). Öğrencilerin öz düzenlemeye dayalı öğrenme stratejilerinin ve öz yeterlilik algılarının öğrenme stilleri ve cinsiyete göre matematik başarısını yordama gücü. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Arslan, A. (2008). İşbirliğine dayalı öğrenmenin erişiye, kalıcılığa, öz yeterlilik inancına ve öz düzenleme becerisine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Arsal, Z. (2009). The impact of self-regulation instruction on mathematics achievements and attitudes of elementary school students. International journal of environmental & science education, 5(1), 85–10.

Bandura, A. (1994). Self-efficacy. v.s. ramachaudran (eds.) encyclopedia of human behavior (ss. 71–81) İçinde, Newyork: Academic Press.

Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Baş, T. (2007). Web tabanlı eğitime yönelik öz düzenleme becerilerinin sınıf düzeylerine göre karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı,

Baumeister, R. F., Heatherton, T. F. ve Tice, D. M. (1993). When ego threats lead to self-regulation failure: negative consequences of high self-esteem Journal of Personality And Social Psychology, 64(1), 141–156.

Boekeerts, M. ve Niemivirta, M. (2005). Self-regulated learning: finding a balance between learning goals and ego-protective goals. İçinde M. Boekarters, P.R. Pintrich ve M. Zeidner (ed), (ss: 417–450). Handbook of Self Regulation, San Diego: Academic Press.

Cabı, E. (2009). Öz düzenlemeye dayalı karma öğrenimin öğrenci başarısı ve motivasyonuna etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü.

Cheng, E. C. K. (2011). The role of self-regulated learning in enhancing learning performance. The International Journal of Research and Review, 6(1), 1–16.

Derry, S. J. ve Murphy, D. A. (1986). Designing systems that train learning ability: from theory to practice. Review of Educational Research, 56(1), 1–39.

Du, S. H. ve Wagner, C. (2005). Learning with weblogs: An Empirical Investigation, Proceedings of the 38th Hawaii International Conference on System Sciences

Duman, B. (2004). Öğrenme- öğretme kuramları ve süreç temelli öğretim, Ankara: Anı Yayınları. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi 1. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, (15–17 Mayıs, İzmir).

Eom, Y. ve Reiser, R. A. (2000). The effectsof self regulation and instructional control on performance and motivation in computer-based instruction. International Journal of Instructional Media, 27(3), 247–261.

Güvenç, H. (2009). İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Ev Çalışmalarına İlişkin Yansıtmaları. İzmir: Ege Üniversitesi, 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. (23 Mart 2010. İzmir).

Güvenç, H. (2011). Yansıtma materyalleriyle desteklenen işbirlikli öğrenmenin Türkçe öğretmenin adaylarının öz düzenlemeli öğrenmelerine etkileri. Eğitim ve Bilim, 36(159), 3–13.

Karakaş, N. (2009). İlköğretim 5. sınıf Matematik dersi değerlendirme sürecinde ürün dosyası kullanımının öğrencilerin öz düzenleme becerileri, bilişsel strateji kullanımları ve görüşleri üzerindeki etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Karasar, N. (1995). Bilimsel Araştırma Yöntemi, İstanbul: Alkım Yayınları.

Kramarski, B. ve Gutman, M. (2005). How can self-regulated learning be supported in

mathematical e-learning environments? Journal of Computer Assisted Learning, 22(1), 24–33.

Kriewaldt, J. (2001). A thinking geography curriculum, 29(4). (http://www.gtav.asn.au, 15.07. 2011 tarihinde erişildi.)

Kurman, J.(2004). Gender, self-enhancement, and self-regulation of learning behaviors in junior high school, sex roles: A Journal of Research, 50(9–10), 725–73.

Liuoliene, A. ve Metiuniene, R. (2009). Students’ Learning through Reflective Journaling, Coactivity: Philology Educology / Santalka: Filologija: Edukologija, 17(4), 32–37.

Metallidou, P. ve Vlachou, A. (2007). Motivational beliefs, cognitive engagement, and achievement in language and Matematics in elemantary school children. International Journal of Psychology. 1(42), 2–15.

Miller, W. J. (2000). Exploring the source of self-regulated learning: The influence of internal and external comparisons. Journal of Instructional Psychology, 27, 47–52

Moon, J. (2010). Learning Journals and Logs, ucd Teaching and Learning/ Resaurces. (www.ucd.ie/teaching, 15.08. 2011 tarihinde erişildi).

Paterson, C. (1996). Self-regulated learning and academic achievement of senior biology students. Australian Science Teachers Journal. 2(42), 48–52.

Pintrich, P. R. ve De Groot, E. V. (1990). Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal of Educational Pyschology, 82(1), 33–40.

Pintrich, P. R. (1998). The role of motivation in promoting and sustaining self-regulated learning. Journal of Educational Research, 31, 459–470.

Puustinen, M ve Pulkinen, L. (2001). Models of self regulated learning: a review. Scandinavian Journal of Educational Research, 45(3).

Sarıbaş, D. (2009). Öz-düzenlemeye dayalı öğrenme stratejilerini geliştirmeye yönelik laboratuar ortamının kavramsal anlama, bilimsel anlam becerisi ve Kimyaya karşı tutum üzerindeki etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Schmitz, B. ve Wiese, B. S. (2006). New perspectives for the evalution of training sessions in self-regulated learning: Time- series analyses of diary data. Contemporary educational psychology, 31(1), 64–96.

Schunk, D. H. ve Ertmer, P. A. (2000). Self-regulation and academic learning. In M. Boekaerts, P. R. Pintrich ve M. Zeidner (Eds), Handbook of self-regulation (ss, 631–649) İçinde. San Diego, CA: Academic Press.

Schunk, D. H. (2001). Self-regulation through goal setting, ERIC/CASS Digest 12-00, 1-6.

Smith, P. (2001). Understanding self-regulated learning and its implications for accounting educators and researchers. Issues in Accounting Education, 16(4), 1–38.

Uslu, H. (2009). Altıncı ve yedinci sınıf Fen ve Matematik derslerinde günlüklerin kullanılmasına yönelik öğrenci görüşlerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Üredi, I. (2005). Algılanan Anne Baba Tutumlarının İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Öz-Düzenleme Stratejileri ve Motivasyonel İnançları Üzerindeki Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul: Yıldız, Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Üredi, I. ve Üredi, L. (2007). Öğrencilerin öz-düzenleme becerilerini geliştiren öğrenme ortamının oluşturulması. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakülte Dergisi, 2(2).

Walker, B. J. (2003). Supporting Struggling Readers. Canada: Pippin Publishing Corporation.

Winters F. I., Greene J. A. ve Costich C. M. (2008). Self-regulation of learning within computer-based learning environments: A critical analysi., Educational Psychology Review, 20(4), 429–444.

Wormeli, R. (2004). Summarization in any subject: 50 techniques to improve student learning. United States of America: Association for Supervision & Curriculum Development.

Yang, Y. C. (1993). The effect of self- regulatory skills and type of instructional control on learning from computer-based instruction. International Journal of Instructional Media, 20(3), 225–241.

Zimmerman, B. J. , Martinez-Pons, M. (1986). Development of a structured interview for assessing student use of self-regulated learning strategies. American Educational Research Journal, 23(4), 614–628.

Zimmerman, B. J. (1990). Self-regulated learning and academic achievement: an overview. Educational Psychologist, 25(1), 3–17.

Zimmerman, B. J. ve Martinez-Pons. M. (1990). Student differences in self regulated learning: relating grade, sex, and giftedness to self-efficacy and strategy use. Journal of Education Psychology. 1(82), 51–59.

Zimmerman, B. J. (2000). Attaining Self-Regulation: A Social Cognitive Perspective. Boekaerts, M., Pintrich, P. R., Zeidner, M. (Ed.) Handbook of Self- Regulation (s. 13–39). Academic Press: California

Zimmerman, B. J. (2002). Developing self-regulated learners beyond achievement to self-efficacy, Washington: American Psychological Association.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.