Öz Yeterlik İnancı Kaynaklarını Belirleme Ölçeğinin Ortaöğretim Öğrencilerine Uyarlanması

Birsen GÜNERİ, Ali ARSLAN

Özet


Öz yeterlik inancı, bireyin bir işi gerçekleştirebilmek için yeteneklerine olan inancı ve güveni olarak tanımlanmaktadır. Eğitim alanında da öğrencilerin öz yeterlik inançlarının akademik başarılarına etki eden önemli bir duyuşsal özellik olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda öğrencilerin öz yeterlik inançlarını besleyen kaynakların bilinmesinin öz yeterlik inançlarını ve dolayısıyla akademik başarılarını artırmada önemli bir rol oynayacağı söylenebilir. Alan yazın incelemesinde öğrencilerin İngilizce öz yeterlik inançları ve kaynaklarına ilişkin çalışmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Bu çalışmada ilköğretim öğrencileri için geliştirilen ‘Öz Yeterlik İnancı Kaynaklarını Belirleme Ölçeği’nin ortaöğretim öğrencilerine uyarlanması amaçlanmıştır. Pilot çalışma 2015-2016 öğretim yılı bahar döneminde 304 ortaöğretim öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Ölçeğin ortaöğretim öğrencilerine uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Analiz neticesinde ölçeğin orijinal ölçekte olduğu gibi dört faktörlü yapıyı doğruladığı ve ölçek maddelerinin ayırt edicilik düzeylerinin oldukça yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca ölçeği oluşturan alt faktörlerin güvenilir sonuçlar verdiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler


Ölçek Uyarlama, Öz-Yeterlik İnancı, Öz-Yeterlik İnancı Kaynakları

Tam Metin:

DOCX PDF

Referanslar


Arslan, A. (2012). İlköğretim öğrencilerinin öz yeterlik inancı kaynaklarının öğrenme ve performansla ilgili öz yeterlik inancını yordama gücü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(3), 1907-1920.

Aybay, Y. (2005). İlköğretim 8. sınıf öğrencileri için matematik yetkinlik beklentisi ölçeklerini geliştirme çalışması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Aydın Y. C., Kondakci U. E., Temli Y. & Tarkin A. (2013). Adaptation of sources of self-efficacy inventory into Turkish. Elementary Education Online, 12(3), 749 758.

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological review, 84(2), 191.

Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency. American psychologist, 37(2), 122.

Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Prentice Hall: Englewood Cliffs, NJ.

Bandura, A. (1989). Human agency in social cognitive theory. American psychologist,44(9), 1175.

Bandura, A. (1993). Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning. Educational psychologist, 28(2), 11.

Bandura, A. (1994). Self-efficacy. In. VS Ramachaudran. Encyclopedia of human behavior, 4(4), 71-81.

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. Freeman: New York.

Bloom, B. S. (1998). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme (çev. D. A. Özçelik) (3. Baskı). MEB Yayınları: İstanbul.

Britner, S. L. & Pajares, F. (2006). Sources of science self‐efficacy beliefs of middle school students. Journal of Research in Science Teaching: The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching, 43(5), 485-499.

Byrne, B. M. (2010). Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, applications, and programming. Routledge.

George, D. & Mallery, P. (2016). IBM SPSS statistics 23 step by step: A simple guide and reference. Routledge.

Hampton, N. Z. (1998). Sources of academic self efficacy scale: An assesment tool for rehabilitation counselors. Rehabilitation Counseling Bulletin, 41, 260-277.

Hampton, N. Z. & Mason, E. (2003). Learning disabilities, gender, sources of self efficacy, self efficacy beliefs, and academic achievement, in high school students. Journal of School Psychology, 41, 101-112.

Hattie, J. & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of Educational Research, 77, 81–112.

Hooper, D., Coughlan, J. & Mullen, M. (2008). Structural equation modelling: Guidelines for determining model fit. Articles, 2.

Hu, L. & Bentler, P. (1995). Evaluating model fit. En R. Hoyle (ed.), Structural equation modelling: concepts, issues and applications (pp. 76-99).

Hu, L. T. & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural equation modeling: a multidisciplinary journal, 6(1), 1-55.

Keiffer, K. M. & Henson, R. K. (2000). Development and validity of the sources of self-efficacy Inventory. In annual meeting of the National Council on Mesurment in Education, New Orleans: LA.

Lent, R. W., Lopez, F. G., & Bieschke, K. J. (1991). Mathematics self-efficacy: Sources and relation to science-based career choice. Journal of counseling psychology, 38(4), 424.

Lent, R. W., Lopez, F. G., Brown, S. D. & Gore Jr, P. A. (1996). Latent structure of the sources of mathematics self-efficacy. Journal of Vocational Behavior, 49(3), 292-308.

Lopez, F. G. & Lent, R. W. (1992). Sources of mathematics self‐efficacy in high school students. The Career Development Quarterly, 41(1), 3-12.

Özyürek, R. (2002). Liseli öğrenciler için matematik yetkinlik beklentisi bilgilendirici kaynaklar ölçeğinin geliştirilmesi: Ön çalışma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 32(32), 502-531.

Özyürek, R. (2005). Informative sources of math‐related self‐efficacy expectations and their relationship with math‐related self‐efficacy, interest, and preference. International Journal of Psychology, 40(3), 145-156.

Ozyurek, R. (2010). The reliability and validity of the mathematics self-efficacy informative sources scale. Educational Sciences: Theory and Practice, 10(1), 439-447.

Pajares, F. (1996). Self-efficacy beliefs in academic settings. Review of educational research, 66(4), 543-578.

Pajares, F. (1997). Current directions in self-efficacy research. Advances in motivation and achievement, 10(149), 1-49.

Pajares, F., Johnson, M. J. & Usher, E. L. (2007). Sources of writing self-efficacy beliefs of elementary, middle, and high school students. Research in the Teaching of English, 104-120.

Pajares, F. & Schunk, D. (2005). Self-efficacy and self-concept beliefs. New Frontiers for Self-Research, March H. Craven R, McInerney D (eds.). Greenwich, CT: IAP.

Pajares, F. & Valiante, G. (1999). Grade level and gender differences in the writing self‐beliefs of middle school students. Contemporary Educational Psychology, 24, 390‐405.

Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H. & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of psychological research online, 8(2), 23-74.

Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H. & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of psychological research online, 8(2), 23-74.

Schunk, D. H. (1981). Modeling and attributional effects on children’s achievement. A self-efficacy analysis. Journal of Educational Education, 73, 93-105.

Schunk, D. H. (1982). Effects of effort attributional feedback on children's perceived self-efficacy and achievement. Journal of educational psychology, 74(4), 548.

Schunk, D. H. (1987). Peer models and children’s behavioral change. Review of educational research, 57(2), 149-174.

Schunk, D. H. (2011). Learning theories: An educational perspective. Pearson Education, Inc.

Stevens, T., Olivárez Jr, A. & Hamman, D. (2006). The role of cognition, motivation, and emotion in explaining the mathematics achievement gap between Hispanic and White students. Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 28(2), 161-186.

Usher, E. L. & Pajares, F. (2006). Sources of academic and self-regulatory efficacy beliefs of entering middle school students. Contemporary Educational Psychology, 31, 125–141.

Usher, E. L. & Pajares, F. (2009). Sources of self-efficacy in mathematics: A validation study. Contemporary educational psychology, 34(1), 89-101.

White, A. G. (2009). Ninth and tenth grade students' mathematics self-efficacy beliefs: The sources and relationships to teacher classroom interpersonal behavior (Doctoral dissertation, University of Alabama Libraries).

Yurt, E. & Sünbül, A. M. (2014). Matematik öz-yeterlik kaynakları ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Eğitim ve Bilim, 39(176).

Zelenak, M. S. (2010). Development and validation of the music performance self-efficacy scale. Music Education Research International, 4, 31-43.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.