Matematik Öğretmeni Adaylarının Somut Materyal Geliştirme ve Kullanma Sürecine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Timur KOPARAN, Anıl ÖZBEY

Özet


Somut materyaller matematik eğitimde soyut olan kavramların somutlaştırılması ve anlamlandırılmasında büyük önem taşır. Öğretim anlayışındaki değişimlere paralel olarak öğrenci öğrenmelerine olumlu etki yapabilecek öğretim materyallerinin etkin bir şekilde hazırlanması ve geliştirilmesi için öğretmen adaylarının donanımlı hale getirilmesi gerekmektedir. Bu çalışma ile matematik öğretmeni adaylarının somut materyal geliştirme ve kullanma sürecine yönelik görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden özel durum metodolojisinin kullanıldığı bu çalışmada çalışma grubu, 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde Batı Karadeniz’de bir devlet üniversitesinde öğrenim görmekte olan 8’i erkek, 28’i kız olmak üzere toplam 36 öğretmen adayından oluşmaktadır. Veriler, öğretmen adayları tarafından oluşturulan somut materyaller, araştırmacılar tarafından hazırlanmış on açık uçlu sorudan oluşan görüş formu ve yapılandırılmamış gözlemler yoluyla toplanmıştır. Uygulama Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme dersi kapsamında yürütülmüştür. Verilerinin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmış, görüş formlarından elde edilen nitel veriler frekans ve doğrudan alıntılar yoluyla sunulmuştur. Bununla birlikte bazı somut materyallerin görsellerinden kesitlere de yer verilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulardan öğretmen adaylarının genel olarak somut materyal geliştirme ve kullanmaya yönelik olumlu görüşlere sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sonuç doğrultusunda matematik öğretiminde farklı düzeylerde somut materyaller geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve öğrenme ortamlarında kullanılması, yansımalarının paylaşılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler


Matematik Öğretimi, Materyal Geliştirme, Somut Materyal, Öğretmen Adayları

Tam Metin:

DOCX PDF

Referanslar


Aktaş, M., Yüksel, T. (2010). 6. sınıfta kümeler alt öğrenme alanının öğretiminde aktif öğrenme yönteminin öğrenci başarısına etkisi. e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 5, (4), 1439-1468.

Aksoy Tokgöz İ., Şahin Taşkın Ç. (2015). Sınıf öğretmenlerinin öğretim materyali kullanımına ilişkin öğretmen adayı görüşleri. 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Bartın, Türkiye, 21 Mayıs-23 Temmuz 2015, ss.151-151

Association of Mathematics Teacher Educators (AMTE). (2006). Preparing teachers to use technology to enhance the learning of mathematics.

Bruner, J. S. (1966). Toward a theory of instruction. Cambridge Mass: Belknap Press.

Çakıroğlu, E. & Yıldız, B. T. (2007). Turkish preservice teachers’ views about manipulative use in mathematics education. In C. S. Sunal & M. Kagendo (Eds.), The enterprise of education, (pp.275-289). Information Age Publishing Inc.

Demirel, Ö., Seferoğlu, S. & Yağcı, E., (2002). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Pegem A Yayıncılık: Ankara.

Dienes, Z. P. & Golding, E. W. (1971). Approach to modern mathematics. Herder and Herder: New York.

Durmuş, S. (2004), Matematikte öğrenme güçlüklerinin saptanması üzerine bir çalışma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(1), 125-128.

Duruhan, K. & Şan, İ. (2013). Öğretmen adaylarının ötmg dersinde proje hazırlama sürecine ilişkin görüşlerinin incelenmesi (İnönü Üniversitesi örneği). International Journal of Social Science(JASS), 6 (7), 379-399.

Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Anı Yayıncılık: Ankara.

Ergin, A., Birol, C. (2000) Eğitimde iletişim. Anı Yayıncılık: Ankara.

Fuson, K. C. & Briars, D. J. (1990). Using a base-ten blocks learning/teaching approach for first and second grade place-value and multidigit addition and subtraction, Journal for Research in Mathematics Education, 21, 180-206.

Gündüz, Ş., Emlek, B. & Bozkurt, A. (2008). Computer aided teaching trigonometry using dynamic modeling high school. Proceedings of 8. International Educational Technology Conference, Eskişehir, Türkiye, 1039-1042.

International Society for Technology in Education (ISTE). (2007). National educational technology standards for students. Erişim Tarihi, 15.03.2018

Koparan, T. (2017). Analysis of teaching materials developed by prospective mathematics teachers and their views on material development. Malaysian Online Journal of Educational Technology, 5(4), 8-28.

Kurtdede Fidan, N. (2008). İlköğretimde araç gereç kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim. 1 (1), 48-61.

Kutluca, T. & Akın, M.F. (2013). Somut materyallerle matematik öğretimi: dört kefeli cebir terazisi kullanımı üzerine nitel bir çalışma, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 4(1), 48-65.

MEB (2017). Matematik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). http://mufredat.meb.gov.tr

Merriam, S. B. (1998). Qualitative research and case study applications in education. Jossey-Bass: San Francisco.

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). An expanded sourcebook: Qualitative data analysis. Sage Publication: London.

Moyer, P. S. (2001). Are we having fun yet? How teachers use manipulatives to teach mathematics. Educational Studies in Mathematics, 47(2), 175-197.

National Council of Teachers of Mathematics (2000). Curriculum and evaluation standards for school mathematics. NCTM: Reston, VA.

Niess, M. (2006). Preparing preservice teachers to teach mathematics with technology-developing a TPCK. In C. Crawford et al. (Eds.), Proceedings of 18 Societyfor Information Technology and Teacher Education International Conference, (pp. 3788-3795). Chesapeake, VA: AACE

Özer, Ö. ve Tunca, N. (2014). Öğretmen adaylarının materyal hazırlama ve kullanmaya yönelik görüşleri. Route Educational and Social Science Journal, 1(3), 214-229.

Resnick, L.B. & Omanson, S.F. (1987). Learning to understand arithmetic. In R. Glaser (Ed.), advances in instructional psychology (pp. 41-96). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Piaget, J. (1971). Biology and knowledge. The University of Chicago Press: Chicago.

Rıza, E. T. (2000). Eğitim teknolojisi uygulamaları ve materyal geliştirme. Anadolu Matbaası: İzmir.

Skemp, R. (1987). The psychology of learning mathematics. Lawrence Erlbaum Associates: Hillsdale, NJ.

Ünlü, M. (2017). Matematik öğretmen adaylarının matematik derslerinde öğretim materyali kullanımına ilişkin görüşleri. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 13(1), 10-34.

Van de Walle, J. A. (2007). Elementary and middle school mathematics (6th Ed.). Pearson: Boston.

Yazar, T. (2015). Öğretmen adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersi hakkındaki görüşleri. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 5(9), 23-34.

Yetkin Özdemir, İ. E. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretiminde materyal kullanımına İlişkin bilişsel becerileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 362-373.

Yin, R.K. (2003). Case study research: design and methods. Sage: Thousand Oaks, California.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Anı Yayıncılık: Ankara.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.