Bir Yabancı Dil İngilizce Hazırlık Sınıfını Ters-Yüz Etmek: Öğrencilerin Bakış Açısı

Soner SÖZLER

Özet


Bu çalışma, yabancı dil olarak İngilizce eğitimi veren bir geleneksel (yüz yüze) hazırlık sınıfı modelinin ters yüz edilmiş sınıf (flipped classroom) modeline çevrilmesine yönelik bir araştırmanın sonuçlarını sunmaktadır. Araştırmaya bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 23 lisans hazırlık öğrencisi (f: 13, m: 10) katılmıştır. Söz konusu araştırma, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde 14 hafta boyunca devam etmiştir. Araştırma sırasında araştırmacı geleneksel eğitim modelinin ters yüz edilmiş modele dönüştürülmesinin öğrencilerin okul notları ve motivasyonları üzerindeki etkilerini gözlemlemek amacıyla İngilizce hazırlık sınıfının haftalık yüz yüze ders programını ters yüz edilmiş bir programa dönüştürmüştür. Ayrıca, öğrenciler her hafta eş zamanlı ders yapmak için bir Öğrenme Yönetim Sistemi’ne kaydedilmişlerdir. Bu işlemin ardından öğrenenlerin söz konusu sisteme uyum sağlamaları ve olası aksaklıkları önlemek amacıyla 1 hafta boyunca deneme dersleri yapılmıştır. Çalışmanın veri toplama aşaması kapsamında öğrencilerin bakış açılarına ulaşabilmek için hem çevrimiçi anket hem de bireysel görüşmeler yapılmıştır. Ayrıca, öğrencilerden bireysel görüşmelerle dil öğrenme konusundaki duygularını ifade etmeleri istenmiştir. Bu araştırmalar sonucunda ters yüz edilmiş İngilizce eğitim sınıfı modelinin kullanılmasının, İngilizce seviyesini geliştirmek için geleneksel bir İngilizce hazırlık sınıfından daha etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra, tüm öğrenciler yükümlülük ve sınırlamaların olmamasının konuyu daha etkili bir şekilde ele almalarını sağladığını ve bu sayede istedikleri her yerde ve zamanda İngilizce çalışabildiklerini ifade etmişlerdir. Dahası, böyle bir eğitim modeli sayesinde gerek okula daha az gelmelerinden gerek ise yarı zamanlı çalışmak için zaman bulabildiklerinden ekonomik olarak da fayda gördüklerini ifade etmişlerdir. Son olarak, öğrenme yönetim sisteminin istatistikleri öğrencilerin, özellikle önemli olan sınavlardan önce, her bir konuyu daha iyi kavramak için 10 kereden daha fazla kez revize ettiğini ortaya koymaktadır. Özetle bu çalışma ters yüz edilmiş bir eğitim modelinin hazırlık sınıfı öğrencilerinin akademik başarılarını arttırabildiğini, ekonomik durumlarına katkıda bulunabildiğini ve böylelikle motivasyonlarının da yükseldiğini ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler


Ters Yüz Edilmiş sınıf, Yabancı Dil olarak İngilizce Eğitimi, Öğrenme Yönetim Sistemleri, Geleneksel eğitim

Referanslar


Academy, H. E. (2017). Transformıng teachıng inspırıng learnıng. heacademy: derived from https://www.heacademy.ac.uk/ adresinden alınmıştır

Gerstein, J. (2011, Haziran 13). The flipped classroom model: a full picture. user generadted education: derived from https://usergeneratededucation.wordpress.com/2011/06/13/the-flipped-classroom-model-a-full-picture/

Nebil, F. S. (2016, Ocak 11). FATİH projesinde neredeyiz. T24: derived from http://t24.com.tr/yazarlar/fusun-sarp-nebil/2016-basinda-fatih-projesinde-neredeyiz,13640

Partnership, G. S. (2013, Ağustos 29). The glossary of education reform. edglossary: derived from https://www.edglossary.org/blended-learning/


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.