İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Öğrencilerinin Öğrenme Anlayışlarının İncelenmesi

Gülay BİLGAN, Gökhan ÇETİNKAYA

Özet


Bu çalışmanın amacı isteğe bağlı İngilizce hazırlık programına devam eden öğrencilerin öğrenme yaklaşımları hakkında bilgi edinmektir. Öğrencilerin öğrenme anlayışları adı verilen, öğrenmenin ne olduğuna dair belirli inançları olduğu bilinmektedir (Ramsden,1992). Bu anlayışların kalitesi öğrencilerin öğrenmeye yaklaşımını, dolayısıyla öğrenme çıktılarını etkiler (Bowden & Marton, 2004). Bazı öğrenme anlayışları ezberleme ve başkasına aktarma gibi düşük düzeyde düşünme becerileriyle ilişkilendirilirken, diğer öğrenme anlayışları ise çıkarımda bulunma ve ilişki kurma gibi daha yüksek düzeyde öğrenme aktiviteleriyle ilişkilendirilmektedir. Öğrencilerin öğrenme anlayışları konuya özel olmakla beraber bu anlayışların değişken yapıları eğitimcilere öğrencilerin anlayışlarını şekillendirebilme imkânı tanımaktadır. Bu çalışmada nitel araştırma modeli benimsenmektedir. Araştırmanın katılımcıları Namık Kemal Üniversitesi ve Düzce Üniversitesinde isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfına devam eden 292 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerden önce açık uçlu b,ir anket formu doldurmaları istenmiş, daha sonra anlayışlarında kayda değer farklılıklar bulunan 10 öğrenciyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Veri analizinde van Rossum ve Schenk (1984) tarafından kategorize edilmiş öğrenme anlayışları hiyerarşisi, tema olarak kullanılmıştır. Sonuçlar öğrencilerin büyük oranda düşük düzey öğrenme anlayışlarına sahip olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler


Öğrenme Anlayışları, Yabancı Dil Olarak İngilizce, Öğrenme.

Referanslar


Benson, P. & Lor, W. (1999). Conceptions of language and language learning. System, 27(4), 459-472.

Biggs, J. & Tang, C. (2007). Teaching for quality learning at university. SRHE & Open University Press: Berkshire.

Bowden, J., &Marton, F. (2004). The university of learning. Taylor& Francis: London.

Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.). Pearson: Boston.

Dikmeli, M. & Cardak, O. (2010). A study on biology student teachers’ conceptions of learning. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2 (2010), 933-937.

Entwistle, N.J. & Peterson, E.R. (2004). Conceptions of learning and knowledge in higher education: Relationship with study behaviour and influences of learning environments. International Journal of Educational Research, 41, 407-428.

Erdogan, A. (2012). Preservice mathematics teachers’ conceptions of and approaches to learning: A phenomenographic study. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 4(1), 21-30.

Kember, D. (1996). The intention to both memorise and understand: Another approach to learning. Higher Education, 31, 341–354.

Marton, F., Watkins, D., & Tang, C. (1997). Discontinuities and continuities in the experience of learning: An interview study of high-school students in Hong Kong. Learning and Instruction, 7, 21–48.

Ramsden, P. (1992). Learning to teach in higher education. Kogan Page: London.

Richardson, J. T. E. (2010). Conceptions of learning and approaches to studying among white and ethnic minority students in distance education. British Journal of Educational Psychology, 80, 535-556.

Sadi, Ö. (2014). Students’ conceptions of learning in genetics. Journal of Turkish Science Education, 11(3) van Rossum, E. J. & Schenk, S. M. (1984). The relationship between learning conception, study strategy and learning outcome. British Journal of Educational Psychology, 54, 73−83.

Vermunt, J. D. & Vermetten, Y. J. (2004). Patterns in student learning: Relationships between learning strategies, conceptions of learning, and learning orientations. Educational Psychology Review, 16, 359−384.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.