5. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğretim Programı Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Ünitesinin Eğitsel Eleştiri Modeline Göre Değerlendirilmesi

Ali SICAK, Zeki ARSAL

Özet


Bu çalışmanın amacı, ilköğretim 5. sınıf fen ve teknoloji öğretim programı canlılar dünyasını gezelim tanıyalım ünitesinin program geliştirme ilkelerine uygunluğunun belirlenmesidir. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen görüşme formları (program geliştirme uzmanı, fen eğitimi uzmanı, ölçme değerlendirme uzmanı) kullanılmıştır. Araştırmada 12 program geliştirme uzmanı, 12 fen eğitimi uzmanı ve 3 ölçme değerlendirme uzmanı ile görüşme yapılmıştır. Program geliştirme uzmanlarına göre, fen ve teknoloji programı canlılar dünyasını gezelim tanıyalım ünitesi kazanımları, hedef yazma ilkelerine uygun olarak oluşturulmamıştır. Ünite, içerik düzenleme ilkelerine uygun olarak düzenlenmiştir. Fen eğitimi uzmanlarına göre içerik, içerik düzenleme ilkelerine uygundur. Ölçme değerlendirme uzmanları, önerilen ölçme araç ve yöntemleri bakımından programın felsefesine uygun olmadığı görüşündedir. Öğretmenlerin üniteye ilişkin görüşleri genel olarak olumludur.

 

 


Anahtar Kelimeler


Program değerlendirme, Eğitsel eleştiri modeli, Fen ve Teknoloji

Tam Metin:

DOCX PDF

Referanslar


Arsal, Z. (2012). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programı kazanımlarının yapılandırmacılık ilkelerine göre değerlendirilmesi. Eğitim Programları ve Öğretim Dergisi. 2(3), 1-14.

Aydın, S. & Çakıroğlu, J. (2010). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri: Ankara örneği. İlköğretim Online, 9(1), 301-315.

Aykaç, N. (2007). İlköğretim programlarında yer alan etkinliklerin öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi (sinop ili örneği). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi. 8(2), 19-35.

Aykaç, N. Küçük, H., Kartal, M., Tilkibaş, Ş. & Keskin, G. (2011). Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan günümüze 4. ve 5. sınıf fen öğretim programlarının öğretim programının öğelerine göre değerlendirilmesi. İlköğretim Online 10(3), 824-835.

Bağcı Kılıç, G. (2002). İlköğretim fen bilgisi programında canlılar ve çevre ile ilgili kavramların veriliş sırasının irdelenmesi. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan bildiri (16-18 eylül 2002) (http://www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek-5/b_kitabi/PDF/Fen/Bildiri/t064DA.pdf adresinden 22.01.2013 tarihinde indirilmiştir).

Balcı, A. (2010). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeler. (8.baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Cerlet, E.K. (2010). Cumhuriyetten günümüze ilköğretim I. kademe fen ve teknoloji programlarındaki değişme ve gelişmeler. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bolu.

Eisner, E. W. (1985). The educational imagination: on the design and evaluation of school programs. New York: Macmillan Publishing.

Erdem, M. (2009). 5. sınıf fen ve teknoloji eğitim programının yeterlilikleri ve karşılaşılan sorunlara ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Erden, M. (1998). Eğitimde program değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık.

Erdoğan, M. (2007). Yeni geliştirilen 4. ve 5. sınıf fen ve teknoloji dersi öğretim programının analizi: nitel bir çalışma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 221-254.

Gömleksiz, M. N. & Bulut, İ. (2007). Yeni fen ve teknoloji öğretim programının uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 76-88.

Gredler, M.E. (1996). Program evaluation. Merril, an imprint of PranticeHall.

Gömleksiz, M. N. ve Bulut, İ. (2006). Yeni fen ve teknoloji öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2), 173-192.

Henson, K. (2006). Curriculum planning: integrating multiculturalism, constructivism and education reform. New York: Waveland

Karaca, L. (2009). İlköğretim fen ve teknoloji dersi etkinliklerine ilişkin öğretmen görüşleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.

Karacaoğlu, Ö.C. (2011). Online eğitimde program geliştirme. Ankara: İhtiyaç Yayıncılık.

Karasar, N. (2002). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınları.

Kırıkkaya, E.B. (2009) İlköğretim okullarındaki fen öğretmenlerinin fen ve teknoloji programına ilişkin görüşleri. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6(1), 133-148.

Kumral, O. & Saracaloğlu, A.S. (2011). Eğitim programlarının değerlendirilmesi ve eğitsel eleştiri modeli. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Dergisi 1(2), 27-35.

Kurtuluş N. & Çavdar, O. (2011). Fen ve teknoloji programındaki etkinliklere yönelik öğretmen ve öğrenci düşünceleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi (EFMED), 5(1), 1-23.

Kutlu, Ö. (2005). Yeni ilköğretim programlarının öğrenci başarısındaki gelişimi değerlendirme boyutu açısından değerlendirilmesi. Eğitimde Yansımalar: VIII Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumunda sunulan bildiri. (14-16 Kasım, Kayseri, ss 64-72) Kayseri: Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme Vakfı.

Küçükahmet, L. (2005). Hayat bilgisi programının değerlendirilmesi. Eğitimde Yansımalar: VIII Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumunda sunulan bildiri. (14-16 Kasım, Kayseri, ss 373-381 ) Kayseri: Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme Vakfı.

MEB (2005). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (4-5 Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara.

Ornstein A. C. & Hunkins, F. P. (1993). Curriculum: foundations, principles, and issues. New Jersey: PrenticeHall.

Özçelik, D. A. (1998a). Eğitim programları ve öğretim (genel öğretim yöntemleri) (4. baskı). Ankara: ÖSYM Yayınları.

Özdemir, M. S. (2009). Eğitimde program değerlendirme ve Türkiye’de eğitim programlarını değerlendirme çalışmalarının incelenmesi. Yüzüncü Yıl Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 126-149.

Şahin, İ. (2008). Yeni ilköğretim birinci kademe fen ve teknoloji programının değerlendirilmesi, Milli Eğitim, 177, 181-207.

Şahin, İ., Turan, H. & Apak, Ö. (2005). Yeni ilköğretim birinci kademe fen ve teknoloji programının Stake’in uygunluk olasılık modeliyle değerlendirilmesi. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresinde sunulan bildiri (28-30 Eylül, Denizli ss. 141-149). Denizli: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

Tekbıyık, A. ve Akdeniz, A.R. (2008). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programını kabullenmeye ve uygulamaya yönelik öğretmen görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(2), 23-27.

Worthern, B. R., Sanders J.R. & Fitzpatrick, J. L. (1997). Program evaluation alternative approaches and practical guidelines. Newyork: Longman Inc.

Yazıcı, E. (2009). İlköğretim matematik dersi 6. sınıf öğretim programın değerlendirilmesi üzerine bir çalışma. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu (2005). http://www. erg.sabanciuniv.edu/erisim 1 Nisan 2007 tarihinde erişilmiştir.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (6.baskı). Ankara: Seçkin Kitabevi


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.