Kanada ve Türkiye 5. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması

Murat İNCE, Ceren YILDIRIM

Özet


Bu araştırmanın amacı Türkiye 5. sınıf Fen Bilimleri öğretim programı ile Kanada 5. sınıf Fen Bilimleri öğretim programının eğitim felsefesi ve genel amaçlar, öğrenme alanları ve ölçme değerlendirme durumları açılarından karşılaştırmaktır. Bu çalışma ülkeler arası karşılaştırmalı eğitim araştırmasıdır. Çalışmada tarama modeli kullanılmış ve doküman incelemesi yapılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre; öğretim programlarının amaçları ve eğitim felsefeleri incelendiğinde en temel noktanın fen okur-yazarı bireyler yetiştirmek olduğu, bilimsel düşünme becerisi kazandırılmış bireylerin yetiştirilmesi olduğu görülmüştür. Öğrenme alanları incelendiğinde, Türkiye’de kullanılan programda beş farklı konu alanı, Kanada programında ise dört farklı öğrenme alanı olduğu görülmektedir. Türkiye’de kullanılan ölçme değerlendirme araçları incelendiğinde kazanım odaklı bir ölçme değerlendirme sistemi ve öz değerlendirme yapılmasını sağlayan teknikler kullanılmaktadır. Kanada’da başarı seviyelerine göre ölçme değerlendirme sistemi uygulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler


Karşılaştırmalı eğitim; Fen Bilimleri öğretim programı; Türkiye; Kanada

Tam Metin:

DOCX PDF

Referanslar


Bogdan R. C. & Biklen, S. K. (1998). Qualitative research for education. and introduction to theory and methods. Third Edition, MA, Allyn&Bacon: New York.

Bryman, A. (2004). Social research methods. (8th Ed.). Oxford University Press: New York.

Çepni, S. (2012). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. (6. Baskı). Celepler Matbaacılık: Trabzon.

Eş, H., Sarıkaya, M., Ekici Taşkın, F. & Ekici, E. (2010). Türkiye MEB ve Ontorio(Kanada) eyaleti fen ve teknoloji dersi öğretim programlarının karşılaştırılarak değerlendirilmesi. e-Journal of New World Sciences Academy, 5(2).

Güven, İ. (2009). Türkiye ile Kanada Fen Eğitiminin Karşılaştırılması ve Önerilen Bir Fen Uygulaması. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Karasar, N. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri: Kavramlar Teknikler İlkeler. Nobel Akademik Yayıncılık: Ankara.

Öztürk Zayimoğlu, F. & Öztürk, T. (2013). Kanada(Ontorio) sosyal bilgiler öğretim programı ve bu programın Türkiye sosyal bilgiler öğretim programıyla karşılaştırılması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(14).

Türkoğlu, A. (2015). Karşılaştırmalı eğitim Dünya ülkelerinden örneklerle. Anı Yayıncılık: Ankara.

URL-1. http://mufredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx. adresinden 25.12.2017 tarihinde erişildi.

URL-2.http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/elementary/grade5.html. adresinden 28.12.2017 tarihinde erişildi.

Yazıcı, İ. (2009). Türk ve Kanada Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (6. Baskı). Seçkin Yayıncılık: Ankara.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.