Popüler Kültürün Gençlerdeki Değer Algısına Etkisi ile İlgili Bir Durum Tespiti

Berrin SARITUNÇ

Özet


Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin yaşamları incelendiğinde, toplumda takdir, ilgi ve daha güçlü olma gibi unsurların daha belirgin olduğu görülmektedir. Ayrıca görsel medyadaki güç unsurlarının sürekli olarak görselleştirilmesi, diğer bireylerin ve canlıların eğlence amacıyla kullanıldığı bireylerin hassasiyet ve yorgunluğunun azalmasına yol açmaktadır. İktidarı ve ilgiyi almaya istekli olan bireylerin, diğer insanlar kaba davrandıklarında çoğu zaman fark etmedikleri belirlenmiştir. Değerler, eğitim, sosyal politika desteği ve bireylerin olumsuz davranışlarına neden olan koşulları geliştirmek ve sürdürmek için uygun yollar ve araçlar sağlayan kurumlar tarafından desteklenmelidir. Bu çalışma özellikle gençlerde dikkat çekme ve güçlü olma arzusunun altında yatan nedenleri araştırmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, 25 yaşın altındaki gençlerle vaka çalışmaları aracılığıyla derinlemesine görüşmeler yapılmış ve betimsel analizlerle değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler


Sosyal Yapı, Güncel Kültür, Medya, Değer Eğitimi, Gençlik.

Tam Metin:

DOCX PDF

Referanslar


Arslan, M. & Tunç, E. (2013). İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Değer Yönelimlerindeki Farklılaşmalar. Değerler Eğitimi Dergisi, 11(26), 7-39.

Akarsu, B. (2002). Değişen dünyada bilim ve değerler. (Editör: Ş. Yalçın). Bilgi ve Değer Sempozyumu Bildirileri. Ankara.

Avcı, N. (2004). Üniversite gençliğinin bireysel ve toplumsal değerlere ilgi ve bakışı (süleyman demirel örneği). Değerler Eğitimi Merkezi.

Aydın, M. (2003). Gençliğin değer algısı: konya örneği. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(3), 121-144.

Aytac, S. & Bayram, N. (2001). Üniversite Gençliğinin İş Ve Eş Seçimindeki Etkin Kriterlerinin Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) İle Analizi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 89-100.

Başaran, F. (1993). Üniversite Eğitim Süresi İçinde Öğrencilerin Değer Tercih Sıralamalarında Değişme. Yedinci Ulusal Psikoloji Kongresi, 22-25, Ankara.

Cafoğlu, Z. & Okçu, V. (2005). Gençlik sorunları: siirt ili örneği. Electronic Journal of Social Sciences, 12(43), 82-115.

Cafoğlu, Z. & Akar, Ö. (2007). Üniversitelerde Ahlaki Değerlerin Davranışa Yansımasının Oluşturduğu Örgüt İkliminin Algılanması. Değerler Ve Eğitimi, İstanbul: Dem Yayınları, 778.

Düzbakar, Ö. (2003). Osmanlı Döneminde Mahalle Ve İşlevleri. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(5), 97-108.

Gültepeataç Ayalp, B. (2010). Sosyal Sermaye Ve Değer İlişkisi: Bir Lise Örneği. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.

Güngör, A. B., Kutlu, M., Erakkuş, Ö. & Dilmaç, M. (2017). Yükseköğretime başlayan gençlerin beklentileri ve değer yaklaşımları: oltu örneği, Umbet International Congress on Vocationaland Technical Sciences Batumi-Georgia Congress Book Of Full Texts, 23.

İmamoğlu, E. & Aygün, Z. (1999). 1970'lerden 1990'lara Değerler: Üniversite Düzeyinde Gözlenen Zaman, Kuşak ve Cinsiyet Farklılıkları. Türk Psikoloji Dergisi, 14(44), 1-18.

İnanır, S. (2005). Bildiğimiz gençliğin sonu halleriyle imajlarıyla gençlik. Birikim Dergisi, (196).

Kardaş, S. (2017). Sanal Kimlik Ve Spiritüel İyi Oluşun Üniversite Öğrencilerinin Narsistik Eğilimlerini Yordayıcılığı. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Kenar, İ. (1995). Gençlik ve Psikolojisi, Adalet Dergisi Özel Sayısı, 42.

Kuşdil, M. & Kağıtçıbaşı, Ç. (2000), Türk Öğretmenlerinin Değer Yönelimleri Ve Scwartz Değer Kuramı. Türk Psikolojisi Dergisi, (45), 59–76.

Mehmedoğlu, A. U. (2006). İlâhiyat Fakültesi Öğrencilerinin Değer Yönelimleri Ve Dindarlık-Değer İlişkisi (M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Örneği). Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 30, 133-167.

Musayev, İ. (2014). Ortaokul Öğrencilerinin Olumlu Ve Olumsuz Davranışlarına İlişkin Görüşleri. Akademik Bakış Dergisi, 46, 5.

Müslim, İman 78. Ayrıca bk. Tirmizi, Fiten 11; Nesai, İman 17.

Ortaş, İ. (2018). Gençlik nereye koşuyor?. 13 Temmuz 2018 tarihinde https://www.mahalligundem.com/yazarlar/prof-dr-ibrahim-ortas/genclik-nereye-kosuyor/620. sayfasından erişilmiştir.

Özgüven E. (1992). Üniversite Öğrencilerinin Sorunları Ve Başetme Yolları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, 5-13.

Şanver, M. & Erakkuş Ö. (2016). Montessori Okullarında Temel Eğitimde Din Ve Değerler Eğitimiyle İlgili Dersler. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 432.

Yurtta kan donduran işkence görüntüsü Valilik harekete geçti. 19 Mart 2018 tarihinde http://www.hurriyet.com.tr/gundem/ogrenci-yurdunda-akil-almaz-iskence-40748960 sayfasından erişilmiştir.

Çocukların hayatlarını tehlikeye sokan ‘cesaret videoları’ giderek yayılıyor. 10 Nisan 2018 tarihinde https://www.olay.com.tr/cocuklarin-hayatlarini-tehlikeye-sokan-cesaret-videolari-giderek-yayiliyor-141245h.htm sayfasından erişilmiştir.

Tide Pod Challange: Teenagers are Risking Death to Film Themselves Eating Detergent. 25 Nisan 2018 tarihinde https://www.independent.co.uk/life-style/tide-pod-challenge-deaths-risk-teens-eat-detergent-videos-what-is-happening-a8156736.html. sayfasından erişilmiştir.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.