Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Üstbiliş Düzeylerinin Cinsiyet ve Başarı Değişkenleri Açısından İncelenmesi

Aysel MEMİŞ, Hale ARICAN

Özet


Araştırmanın amacı, beşinci sınıf öğrencilerinin matematiksel üstbiliş düzeylerini cinsiyet ve başarı değişkenleri açısından inceleyip, aralarındaki ilişki düzeyini tespiti etmektir. Bu amaç doğrultusunda 387 öğrenciye Türkçe’ye çevirisi ve uyarlaması Özsoy (2007) tarafından yapılan “Üstbilişsel Bilgi ve Beceri Ölçegi” (MSA-TR) ve araştırmacı tarafından oluşturulan “Matematik Başarı Testi” uygulanmıştır. Araştırma korelasyonal ve karşılaştırma türü ilişkisel tarama modellidir. Verilerin çözümünde, ilişkisiz Örneklemler t Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi, Pearson Çarpım Momentler Korelasyon Katsayısı ve Regresyon Analizi kullanılmıştır (p<0,05).  Araştırma sonucunda, beşinci sınıf öğrencilerinin üstbilişsel bilgi ve becerilerinin yeterli düzeyde olduğu, üstbilişsel bilgi ile üstbilişsel kontrol arasında yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Kız öğrencilerin üstbiliş toplam, yordam bilgisi, durum bilgisi ve planlama puanlarının anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu görülmüştür. Bununla birlikte matematik başarısının üstbilişsel bilgi ve beceri puanları üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu gözlenmiştir. 


Anahtar Kelimeler


Üstbiliş, matematik başarısı, üstbilişsel bilgi, üstbilişsel kontrol

Tam Metin:

DOCX PDF

Referanslar


Aktürk, A.O. (2010). Bilgisayar dersinde üstbiliş öğretim stratejilerinin etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Akpunar, B. (2011). Biliş ve üstbiliş (metabiliş) kavramlarının zihin felsefesi açısından analizi. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 6(4), 353-365.

Aydın, A.(1999). Gelişim ve öğrenme psikolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Bağçeci, B., Döş, B. & Sarıca, R. (2011). İlköğretim öğrencilerinin üstbilişsel farkındalık düzeyleri ile akademik başarı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 551–566.

Baltacı, M. & Akpınar, B. (2011). Web tabanlı öğretimin öğrenenlerin üstbiliş farkındalık düzeyine etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 319–333.

Beauford, J. (1996). A case study of adult learners’ metacogtive strategies in factoring polynomials over the integers. (Unpublished doctoral dissertation). University of Texas, Austin.

Brown, A. L. (1978). Knowing when, where, and how to remember: a problem of metacognition. In R. Glasser (Ed.), Advances in Instructional Psychology. Hillsdale, NJ: Lawrence Erbaum.

Brown, A.L. (1987). Metacognition, executive control, self-regulation, and other more mysterious mechanism. (Ed. F. E. Weinert & R. H. Kluwe) Metacognition, motivation, and understanding. New Jersey: Hillsdale Lawrence Erlbaum Associates, 65–116.

Büyüköztürk, Ş. (2006). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegema Yayıncılık.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri, Ankara: Pegema Yayıncılık.

Çakıroğlu, A. (2007). Üstbiliş strateji kullanımının okuduğunu anlama başarı düzeyi düşük öğrencilerde erişi artırımına etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Desoete, A., Roeyers, H. & Buysee, A. (2001). Metacognition and mathematical problem solving in grade 3. Journal of Learning Disabilities, 34, 435–449.

Doğanay, A. (1997). Ders dinleme sırasında bilişsel farkındalıkla ilgili stratejilerin kullanımı. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(15), 34–42.

Ekenel, E. (2005). Matematik dersi başarısı ile bilişötesi öğrenme stratejileri ve sınav kaygısının ilişkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Flavell, J. H. (1979). Metacognitive and cognitive monitoring. A new area of cognitive developmental inquiry. American Psycholist, 34, 96–911.

Flavell, J. H. (1985). Cognitive development. England Cliffs, NJ– Prentice- Hall.

Gama, C. A. (2004). Integrating metacognition instruction in interactive learning environments. (Unpublished doctoral dissertation). University of Sussex, Brighton

Hacker, D. J. & Dunlosky, J. (2003). Not all metacognition is created equal. New Directions For Teaching and Learning. 95, 73-79.

Karaçay, T. (1985). Matematik öğretiminin bugünkü durumu ve değerlendirmesi, matematik öğretimi ve sorunları. Ankara: Ted Yayınları.

Karakelle, S. & Saraç, S. (2007). Çocuklar için üstbiliş farkındalık ölçeği (ÜBFO-Ç) a ve b formları: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 10(20), 87–103.

Karakelle, S. (2012). Üst bilişsel farkındalık, zekâ, problem çözme algısı ve düşünme ihtiyacı arasındaki bağlantılar. Eğitim ve Bilim, 37(164), 237–250.

Karasar, N.(1998). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Lucangeli, D. & Cornoldi, C. (1997). Mathematics and metacognition: what is the nature of relationship? Mathematical Cognition, 3, 121–139.

Özsoy, G. (2007). İlköğretim beşinci sınıfta üstbiliş stratejileri öğretiminin problem çözme başarısına etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Özsoy, G. (2008). Üstbiliş. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 713–740.

Özsoy, G., Memiş, A. & Temur, T. (2009). Metacognition, study habits and attitudes. International Electronic Journal of Elementary Education, 2(1), 154-166.

Özsoy, G. (2011). An investigation of the relationship between mathematical metacognition and school achievement, Asia Pacific Education Review, 12(2), 227-235.

Pintrich, P. R., Wolters A. C. & Baxter, G. P. (2000). Assessing metacognition and self regulated learning. In G. Schrawand J. Impara (eds.). Issues in the measurement of metacognition. The University of Nebraska Press, Lincoln, NE: Buros Institute of Mental Measurements, 43–97.

Ridley, D. S., Schutz, P. A., Glanz, R.S. & Weinstein, C. E. (1992). Self-regulated learning: the interactive influence of metacognitive awareness and goal-setting. Journal of Experimental Education, 60(4), 293–306.

Schoenfeld, A. H. (1982). Some thoughts on problem-solving research and mathematics education, In F. K. Lesterand J. Garofalo (eds.), Mathematical problem solving: issues in research, Franklin Institute Press, Philadelphia, 27–37.

Schraw, G. & Dennison, R. S. (1994). Assessing metacognitive awareness. Contemporary Educational Psychology, 19, 460–475.

Schraw, G. & Moshman, D. (1995). Metacognitive theories. Educational Psychology Review, 7, 351–373.

Sencer, M. & Irmak,Y. (1984). Toplum bilimlerinde yöntem. İstanbul: Say Kitap Pazarlama.

Tertemiz, N. (1994). İlkokulda aritmetik problemlerini çözmede etkili görülen bazı faktörler. (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Thomas, G. P. & McRobbie, C. J. (2001). Using a metaphor for learning to improve students’ metacognition in the chemistry classroom. Journal of Research in Science Teaching, 38, 222–259.

Tobias, S. & Everson, H. T. (1998). Research on theassessment of metacognitive knowledge monitoring. Paper presented at the annual convention of the American Educational Research Association, San Diego.

Tosun, A. & Irak, M. (2008). Üstbiliş ölçeği–30’ un türkçe uyarlaması, geçerliği, güvenirliği, kaygı ve obsesif–kompülsif belirtilerle ilişkisi. Türk Psikiyatri Dergisi, 19(1), 67-80.

Türk, E. G. (2011). Ergenlerin düşünme biçimlerini yordayan faktörler: anne baba, üstbiliş ve epistemolojik inançlar.: (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Victor, A. M. (2004). The effects of metacognitive instruction on the planning and academic achievement of first and second grade children. (Unpublished doctoral dissertation). Graduate College of the Illinois Institute of Technology, Chicago.

Yıldız, E. & Ergin, Ö. (2007). Bilişüstü ve fen öğretimi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(3), 175–196.

Yore, L. D. & Treagust, D. F. (2006). Current realities and future possibilities: Language and science literacy-empowering research and informing instruction. International Journal of Science Education, 28(2–3), 291–314.

Young, A. & Fry, J. D. (2008). Metacognitive awareness and academic achievement in college students. Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 8(2), 1-10.

Yurdakul, B. & Demirel, Ö. (2011). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının öğrenenlerin üstbiliş farkındalıklarına etkisi, Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 1(1), 71–85.

Wells, A. (2000). Emotional disorders and metacognition: innovative cognitive therapy. John Wiley & Sons Ltd, England

Zimmerman, B. J. (1995). Self-regulation involves more than metacognition: a social cognitive perspective. Educational Psychologist, 30, 217–221.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.