Öğrencilerin Yapılandırmacı Sosyal Bilgiler Öğrenme Öğretme Sürecine Yönelik Görüşleri ile Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki

Gürbüz Ocak, Melek Didin

Özet


Eğitim öğretim sürecinde bireylerin ihtiyaçlarının daha ön plana alınmasıyla birlikte öğrenme öğretme süreci farklılaşmıştır. Bu sürecin farklılaşmasında 1986 yılında yapılandırmacı yaklaşımın eğitim programlarında kullanılmaya başlaması etkilidir. 2006 yılında Türkiye’de de kullanılmaya başlanması öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmesini gerekli kılmıştır. Yapılandırmacı yaklaşımın sosyal bilgiler dersinde kullanılması geleneksel, ezberlemeye dayalı öğrenmelerden, öğretmen merkezli öğretim ortamlarından kurtulup öğrencinin yaşantılarına dayalı, öğrencinin aktif olduğu ortamlar uygulanmaya konulmuştur. Yapılandırmacı yaklaşımda kullanılan materyaller, değerlendirme yöntemleri gibi faktörlerin öğrencilerin sosyal bilgiler dersine karşı ilgi ve meraklarını artırmaktadır. Bunun sonucunda yapılandırmacı sosyal bilgiler öğrenme öğretme süreci ile yapılandırmacı sosyal bilgiler dersine yönelik tutum arasındaki ilişkinin araştırılması ile literatürde yapılan çalışmalara derinlik kazandırması açısından önem kazanmaktadır. Yürütülen çalışmada cinsiyet, sınıf seviyesi ve aile geliri değişkenlerinin etkisi yapılandırmacı sosyal bilgiler öğrenme öğretme süreci ile yapılandırmacı sosyal bilgiler dersine yönelik tutum arasındaki ilişki incelemiştir. Çeşitli değişkenlere göre bu faktörlerin anlamlı farklılık gösterip göstermediğini betimlemek amaçlanmıştır. Veri toplamak için Sağlam ve Güngör (2012) tarafından geliştirilen yapılandırmacı sosyal bilgiler öğrenme öğretme süreci ölçeği ile Şimşek ve Yıldırım’ın (2012) geliştirdikleri yapılandırmacı sosyal bilgiler dersine yönelik tutum ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçeklerin Cronbach Alpha değeri ,76 olarak bulunmuştur. Araştırmanın evrenini Türkiye’de bulunan ortaokullar oluştururken örneklemini Afyonkarahisar’da bulunan 645 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Yapılandırmacı sosyal bilgiler öğrenme öğretme sürecine ilişkin görüşler ile yapılandırmacı sosyal bilgiler dersine yönelik tutum arasında ilişkinin tespit edilmesinde korelasyonel araştırma modeli kullanılmıştır. Toplamda 4 okulda bulunan araştırmaya gönüllü olarak katılan 645 öğrenciden toplanan verilerin analizinde iki değişkenin arasındaki ilişkiyi betimlemek amacıyla Pearson Korelasyon, iki değişkenin aralarındaki etkiyi betimlemek amacıyla ise tek ve çift yönlü varyans analizi yapılmıştır. Çıkan sonuçlara göre ise post hoc testleri kullanılmıştır. Sonuç olarak değişkenler açısından yapılandırmacı sosyal bilgiler öğrenme öğretme sürecine yönelik görüşler ile yapılandırmacı sosyal bilgiler dersine yönelik tutumları arasında pozitif yönlü ve orta düzeyde bir ilişki tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler


Yapılandırmacı Sosyal Bilgiler, Öğrenme Öğretme Süreci, Tutum

Tam Metin:

PDF docx

Referanslar


Avcı Yavuz, E. (2009). İlköğretim beşinci sınıf sosyal bilgiler dersinde oluşturmacı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin başarı düzeylerine ve derse yönelik tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Uludağ Üniversitesi, Bursa.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak. E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. 9. Baskı Pegem Akademi: Ankara.

Büyüköztürk, Ş.(2016). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. 22. Baskı. Pegem akademi: Ankara.

Coşkun, R., Altunışık, R., Bayraktaroğlu, S. & Yıldırım, E. (2015). SPSS uygulamalı sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. 8. Baskı. Sakarya Yayıncılık: Sakarya.

Çelebi, C. (2006). Yapılandırmacılık yaklaşımına dayalı işbirlikli öğrenmenin ilköğretim 5. Sınıf sosyal bilgiler dersinde öğrencilerin erişi ve tutumlarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya.

Demirel, Ö. & Erdem, E. ( 2002). Program geliştirmede yapılandırmacılık yaklaşımı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 81-87.

Dündar, Ş. ( 2008). İlköğretim sosyal bilgiler dersi öğrenme ortamlarının yapılandırmacı öğrenme ortamları açısında değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Erdoğan, M. (2009). Yapılandırmacı yaklaşıma göre tasarlanmış sosyal bilgiler sınıfına ilişkin öğrenci görüşlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Beykent Üniversitesi, Ankara.

Gökkaya, K. A. & Tural, A. (2012). Yapılandırmacı yaklaşıma dayalı etkinliklerin öğrencilerin sosyal bilgiler dersine karşı olan tutumlarına etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(3), 439-458.

Kayalı, H. (2003). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumları. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 18, 79-92.

Kılıç, E. & Dere, İ. (2015). 4+4+4 kesintili zorunlu eğitim sisteminde 5.sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumları. Eğitimde Kuram Uygulama, 11(3), 989-1003.

Özkal, N., Güngör, A. & Çetin, D. (2004 ). Sosyal bilgiler dersine ilişkin öğretmen görüşleri ve öğrencilerin bu derse yönelik tutumları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 40, 600-615.

Sağlam, H. İ. (2006). Türkiye’deki davranışçı ve yapılandırmacı sosyal bilgiler öğretim uygulamalarının değerlendirilmesi. Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Sağlam, H. İ. & Güngör, A. (2016).İlköğretim öğrencilerinin yapılandırmacı sosyal bilgiler öğrenme öğretme sürecine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi (TURKSOSBİLDER). 1(1), 24-30.

Şimşek, H. & Demir, A.( 2012). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumları ve tutumları ve öğrencilerin tutumları ile akademik başarıları arasındaki ilişki. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 11-20.

Tay, B. & Akyürek Tay, B. (2006). Sosyal bilgiler dersine yönelik tutumun başarıya etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(1), 73-84.

Ün Açıkgöz, K. (2003). Aktif öğrenme. eğitim dünyası yayınları. Kanyılmaz Matbaası: İzmir.

Yanpar Şahin, T. (2001). Oluşturmacı yaklaşımın sosyal bilgiler dersinde bilişsel ve duyuşsal öğrenmeye etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 1(2). 46- 82.

Yaşar, Ş., Çengelci Köse, T., Göz, N.L & Gürdoğan Bayır, Ö. (2015). Sosyal bilgiler dersinde öğrenci merkezli öğretme-öğrenme süreçlerinin etkililiği: Bir meta analiz çalışması. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 5(1), 38-56.

Yazıcıoğlu, Y. & Erdoğan, S. (2014). Spss Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 4. Baskı Detay Yayıncılık: Ankara.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.