Beden Eğitimi ve Spor Etkinliklerinin Okul Öncesi Çocukların Hareket Becerileri Üzerine Etkisi

Nadire Ferah Yavuz, Arzu Özyürek

Özet


Bu çalışmada, okul öncesi çocuklarla uygulanan beden eğitimi ve spor etkinliklerinin çocukların temel hareket becerileri üzerindeki etkisini incelemek amaçlanmıştır. Deney ve kontrol gruplu deneysel desenli çalışmada 4-6 yaş grubu 20 çocuk deney, 20 çocuk kontrol grubunu oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında Dikey Sıçrama, Otur-Uzan Esneklik, Durarak Uzun Atlama, Flamingo Denge ve Tenis Topu Fırlatma, Çabukluk, Çeviklik, Ayakla Top Kontrol, Koşu Koordinasyon, 30m Sürat Koşusu ve Elle Top Kontrol testlerinden yararlanılmıştır. Deney ve kontrol grubuna ön testler uygulandıktan sonra deney grubuyla 14 hafta süreyle haftada iki gün beden eğitimi ve spor etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. Eğitim programı uygulamasının ardından her iki gruba son testler uygulanmıştır. Verilerin analizinde iki gruplu karşılaştırmalarda Mann Whitney-U Testi, ön test-son test karşılaştırmalarında ise Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır. Elde edilen veriler incelendiğinde, çocukların hareket becerileri erişileri ön test-son testleri arasında daha çok deney grubu lehine anlamlı fark olduğu saptanmıştır. Genel olarak, okul öncesi dönemde beden eğitimi ve spor etkinliklerinin çocukların hareket becerilerinin gelişiminde etkili olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler


Beden Eğitimi ve Spor, Hareket Becerileri, Okul Öncesi Dönem

Tam Metin:

PDF docx

Referanslar


Akın, M. (2013). Effect of gymnastics training on dynamic balance abilities in 4-6 years of age children. International Journal of Academic Research, 5 (2): 142-146.

Akın, S. (2015). Okul öncesi 60-72 aylık çocukların temel motor beceri gelişiminde eğitsel oyunların etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.

Akınbay, H. (2014).Okul öncesi dönemde oyunun önemi ve çocukların motor gelişimi üzerine etkileri. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya.

Altınkök, M. (2017). The effects of coordinated teaching method practices on some motor skils of 6-year-old children. Eurasian Journal of Education Research, 68: 49-61.

Altınkök, M., Vazgeçer, E. & Ölçücü, B. (2013). Temel motor hareketlerin geliştirilmesini içeren özel beden eğitimi program tasarısının 5-6 yaş çocukların temel motor hareketlerinin gelişimine etkisinin araştırılması. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 74-87.

Boz, M. ve Güngör Aytar, A. (2012). Okul öncesi̇ çocuklarında temel hareket eğitim programının hareket becerilerine etkisi̇. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı 1: 51-59.

Büyüköztürk, Ş. (2003). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Geliştirilmiş 3.Baskı, PegemA Yayıncılık: Ankara.

Draper, C.E., Achmat, M., Forbes, J. & Lambert, E.V. (2012). Impact of a community-based programme for motor development on gross motor skills and cognitive function in preschool children from disadvantaged settings. Early Child Development and Care, 182(1), 137-152. [Erişim: http.//dx.doi.org/10.1080/03004430.2010.547250].

Dursun, Z. (2002). Temel becerileri içeren özel beden eğitimi program tasarısının okulöncesi 6 yaş çocukların motor beceri erişileri üzerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Ersöz, Y. (2012). Beceri ve spor eğitim programının /-10 yaş grubu erkek çocuklarda motor gelişime etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir,

Gallahue, D.L, Ozmun, J.C. & Goodway, J.D. (2014). Understanding motor development. motor gelişimi anlamak. 7nd ed, (Çev. Ed.: Özer, D.S. ve Aktop, A.), Nobel Yayıncılık: Ankara.

Gizir, Z. (2017). Motor gelişim (Ed.: A.Köksal Akyol) ss.201-232. Erken çocukluk döneminde gelişim 0-36 ay. Anı Yayıncılık: Ankara.

Hekim, M. (2016). Çocuklarda beden eğitimi, spor ve oyun etkinliklerine katılımın kemik gelişimi üzerine etkilerinin değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(2): 66-71.

Kaptan, S. (1998). Bilimler araştırma ve istatistik teknikleri. Tekışık Ofset: Ankara.

Kayapınar, F.Ç. (2007). Örnek pilot çalışma programının okul öncesi çocuklarının antropometrik, postür ve fiziksel uygunluk düzeylerine olan etkisinin araştırılması. Yayımlanmış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul

Kayışoğlu, B. (2017). Çocukluk döneminde beden eğitimi ve spor (Ed.: A.Özyürek). ss: 40-96. Erken Çocuklukta Beden Eğitimi ve Spor. Vize Yayıncılık: Ankara.

Kerkez, F. (2004). Geliştirilmiş oyun-egzersiz programının anaokulu çocuklarında lokomotor becerilere etkisi. Spor Bilimleri Dergisi/Hacettepe Journal of Sport Sciences, 15(2): 76-90.

Kırıcı, H.M. (2008). Okulöncesi̇ eğitim kurumlarındaki̇ 4–6 yaş grubu çocuklarda 8 haftalık hareket eğitiminin motor performanslarına etkisi̇. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Muğla Üniversitesi̇, Muğla.

Koç, Y. (2009). İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin fiziksel uygunluk ile beden eğitimi dersine ilişkin tutumlarının incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.

Koç, H. & Tekin, A. (2011). Beden eğitimi derslerinin çocuklarda seçilmiş motorik özellikler üzerine etkisi. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Kongresi, 25-27 Mayıs, Van Yüzüncü Yıl Eğitim Fakültesi Dergisi ÖzelSayısı : 9-17.

Lupu, E. (2011). The role of motoric activities in the psycho-motoric development of preschool children – future pupils, Procedia Social and Behavioral Sciences, 12: 457-464.

McKenzie, T., Acaraz, J. E., Sallis, J. F. & Faucette, F. N. (1998). Effects of a physical education program on children’s manipulative skills. Journal of Teaching in Physical Education, 17, 327-341.

Özbar, N. (2007). Hareket eğitimi programının 4–6 yaş grubu çocuklarda motor beceri ve vücut kompozisyonu üzerine etkisinin incelenmesi. Yayımlanmış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Özdenk, Ç. (2007). 6 yaş grubu öğrencilerinin psikomotor gelişimlerinin sağlanmasında oyunun yeri ve önemi. Yüksek Lisans Tezi. Elazığ, Fırat Üniversitesi, Elazığ.

Özer, D.S. ve Özer, K. (2012). Çocuklarda motor gelişim. 7.baskı, Nobel Yayınları: Ankara.

Özkan, İ. (2017). Motor gelişim ve hareket eğitiminin değerlendirilmesi (Ed.: A.Özyürek). ss: 00-117. Erken Çocuklukta Beden Eğitimi ve Spor. Vize Yayıncılık: Ankara.

Saka, T., Yıldız, Y., Tekbaş, Ö.F. & Aydın, T. (2008). Genç erkeklerde spor okulu eğitim programının bazı antropometrik ve fonksiyonel testler üzerine etkisi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 1-8.

Şen, M. (2004). Anaokuluna devam eden altı yaş çocuklarının motor gelişimlerine beden eğitimi çalışmalarının etkisinin incelenmesi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.

Tepeli, K. (2010). Fiziksel gelişim. (Ed.:Deniz E.) Erken Çocukluk Döneminde Gelişim. 2.baskı, Maya Akademi: Ankara.

Tüfekçioğlu, E. (2008). Okul öncesi 4-6 yaş çocuklarında algısal motor gelişim programlarının denge ve çabukluk üzerine etkisi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5(2). Erişim: http://www.insanbilimleri.com

Yarımkaya, E. ve Ulucan, H. (2015). Çocuklarda hareket eğitimi programının motor gelişim üzerine etkisi. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, 4(1), 37-48.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.