Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Kavramına İlişkin Algıları

Ahmet Erdem, Muhammet Fatih Alkan, Şefika Erdem

Özet


Sosyal medya günümüzde her yaştan, her sektörden ve her kesimden insanın kullandığı ve günlük hayatına dâhil ettiği bir kavramdır. İçeriğini kullanıcının belirlediği sosyal medya kullanımı internete erişimin hızlı ve kolay olduğu bu çağda gittikçe artmaktadır. Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının sosyal medya kavramına ilişkin metaforik algılarını incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesine devam eden 73 öğrenci oluşturmaktadır. Nitel araştırma deseninde tasarlanan bu çalışmada veri toplama aracı olarak Sosyal Medyaya İlişkin Metafor Algıları Formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre aday öğretmenler sosyal medya kavramı ile ilgili 43 farklı metafor üretmiştir. “Arkadaş”, “virüs”, “sigara”, “su”, “uyuşturucu”, ve “oyun” metaforları en fazla vurgulanan örnekler arasındadır. Bu çalışmadan elde edilen bulgular sosyal medya kavramının tek bir boyutla açıklanamayacağını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler


sosyal medya; metafor; internet; öğretmen adayı

Tam Metin:

docx PDF

Referanslar


Alexa. (2017). Top sites in Turkey. http://www.alexa.com/topsites/countries%3B0/TR adresinden 2 Ocak 2016 tarihinde alınmıştır.

Alger, C. (2009). Secondary teachers' conceptual metaphors of teaching and learning: changes over the career span. Teaching and Teacher Education: An International Journal of Research and Studies, 25 (5), 743-751.

Amichai-Hamburger, Y. ve Ben-Artzi, E. (2003). Loneliness and internet use. Computers in Human Behavior, 19, 71–80.

Arslan, M. M. & Bayrakçı, M. (2006). Metaforik düşünme ve öğrenme yaklaşımının eğitim-öğretim açısından incelenmesi. Millî Eğitim, 35(171), 100-108.

Asaman, E., Çakır, Ö. & Aksan, Y. (2016). Seeing darkness, hearing silence: student and teacher metaphors in the context of visually and hearing impaired. International Online Journal of Educational Sciences, 8(3), 22-34.

Avcı, Ü. ve Aşkar, P. (2012). The comparison of the opinions of the university students on the usage of Blog and Wiki for their courses. Educational Technology & Society, 15 (2), 194-205.

Aydoğdu, E. (2008). İlköğretim okullarındaki öğrenci ve öğretmenlerin sahip oldukları okul algıları ile ideal okul algılarının metaforlar yardımıyla analizi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

Balcı, A. (2003). Eğitim örgütlerine yeni bakış açıları: kuram araştırma ilişkisi II. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 9(1), 26-61.

Bargh, J. A., McKenna, K. Y. A. & Fitzsimons, G. M. (2002). Can you see the real me? Activation and expression of the “true self” on the internet. Social Issues, 58 (1), 33-48

Baş, T. ve Tüzün, H. (2007). Aday öğretmenlerin alan eğitiminde web günlüklerinin (blog’ların) kullanılması. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı Bildiriler Kitabı içinde (34-38). Bakü, Azerbaycan.

Bostancı, M. (2010). Sosyal Medyanın Gelişimi ve İletişim Fakültesi Öğrencilerinden Sosyal Medya Kullanımı Alışkınlıkları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.

Botha, E. (2009). Why metaphor matters in education. South African of Education, 29, 431-444.

Boyd, D. (2008). American teen sociality in networked publics. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Berkeley Üniversitesi, California.

Burton, T., Hands, B. & Bulsara, C. (2015). Metaphors used by women with eating disorders to describe their experience of being pregnant. Evidence Based Midwifery 13(4), 126-131.

Cerit, Y. (2008). Öğretmen kavramı ile ilgili metaforlara ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 693-712.

Chandra, V. & Chalmers, C. (2010). Blogs, wikis and podcasts: Collaborative knowledge building tools in a Design and Technology course. Journal of Learning Design, 3 (2), 35-49.

Çelikkaya, T., Yakar, H. & Şarlayan, R. (2016). Perceptions of students about the values of respect and scientific in social studies: Metaphor analysis. International Online Journal of Educational Sciences, 8(3), 143-165.

Çetin, E. (2009). Sosyal iletişim ağları ve gençlik: Facebook örneği. Bildiri Kitabı, 1094-1105. Uluslararası Davraz Kongresi, (pp. 1094-1105).

Erkul, E. (2009). Sosyal medya araçlarının (WEB 2.0) kamu hizmetleri ve uygulamalarında kullanılabilirliği. Türkiye Bilişim Derneği Dergisi, 96-101.

Forceville, C. (2002). The identification of target and source in pictorial metaphors. Journal of Pragmatics, 34, 1-14.

Geçit, Y. ve Gençer, G. (2011). Sınıf öğretmenliği 1. sınıf öğrencilerinin coğrafya algılarının metafor yoluyla belirlenmesi (Rize Üniversitesi Örneği). Marmara Coğrafya Dergisi, 23, 1-19.

Girmen, P. (2007). İlköğretim öğrencilerinin konuşma ve yazma sürecinde metaforlardan yararlanma durumları. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Jensen, F. N. (2006). Metaphors as a bridge to understanding educational and social contexts. International Journal of Qualitative Methods, 5(1), 1-17.

Kaplan, A. & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business Horizons, 53(1), 59-68.

Karabay, A. (2016). Türkçe öğretmeni adaylarının öğretmenlik kimliğine ilişkin görüşlerinin metafor analizi yoluyla incelenmesi. Eurasian Journal of Educational Research, 65, 1-18

Keenan, A. & Shiri, A. (2009). Sociability and social interaction on social networking websites. Library Review, 58(6), 438-450.

Korkmazgil, S. (2009). How does blogging enhance pre-service English language teachers’ reflectivity in practicum? Unpublished master’s thesis, Middle East Technical University.

Kuss, D. J. & Griffiths, M. D. (2011). Online social networking and addiction—A review of the psychological literature. International Journal of Environmental Reseach and Public Health, 8(9), 3528–3552.

Lakoff, G. & Johnson, M. (2008). Metaphors we live by. University of Chicago Press.

Larose. R. (2011). Uses and gratifications of ınternet addiction. ın ınternet addiction : a handbook and guide to evaluation and treatment. Editör K. S. Young. Hoboken, NJ : Wiley.

Madge, C. M. & Tristram, H. (2009). Facebook, social ıntegration and ınformal learning at university:"It is more for socialising and talking to friends about work than for actually doing work". Learning, Media and Technology, 34 (2) 141-155.

Mayfield, M. (2010). Tacit knowledge sharing: techniques for putting a powerful tool in practice, Development and Learning in Organizations, 24 (1), 24-26.

Öztürk, Ç. (2007). Sosyal bilgiler, sınıf ve fen bilgisi öğretmen adaylarının “coğrafya” kavramına yönelik metafor durumları. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 55-69.

Preeti, M. (2009). Use of social networking in a linguistically and culturally rich India. The International Information & Library Review, 41(3), 129-136.

Richardson, W. (2009). Blogs, wikis, podcasts, and other powerful web tools for classrooms. California: Corwin Press.

Ronn, K. (2007). Social networking: Closer than you think. Business Week Online, 12.

Ryan, T. & Xenos, S. (2011). Who uses Facebook? An investigation into the relationship between the Big Five, shyness, narcissism, loneliness, and Facebook usage. Computers in Human Behavior. ISSN 0747-5632, 27(5), 1658–1664.

Saban, A. (2004). Giriş düzeyindeki sınıf öğretmeni adaylarının “öğretmen” kavramına ilişkin ileri sürdükleri metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 131-155.

Saban, A., Koçbeker, B.N. & Saban, A. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmen kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6(2), 461-522.

Saban, A. (2008). İlköğretim I. kademe öğretmen ve öğrencilerinin bilgi kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. İlköğretim Online, 7 (2), 421-455.

Saban, A. (2009). Öğretmen adaylarının öğrenci kavramına ilişkin sahip olduğu zihinsel imgeler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 281-326.

Schmitt, R. (2005). Systematic metaphor analysis as a method of qualitative research. The Qualitative Report, 10(2), 358-394.

Scott, John (1991). Social network analysis, Sage, London.

Shaw, D., Massengill, B. & Mahlios, M. (2008). Preservice teachers' metaphors of teaching in relation to literacy beliefs. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 14(1), 35-50..

Solis, B. (2014, 04 24). One caribbean. Retrieved from the essential guide to social media: http://www.onecaribbean.org/content/files/essentialGuidetoSocialMedia.pdf

Statista. (2016). Percentage of global population using Facebook as of June 2016, by region. 2 Ocak 2017 tarihinde, https://www.statista.com/statistics/241552/share-of-global-population-using-facebook-by-region/ adresinden alındı.

Töremen, F. & Döş, İ. (2009). İlköğretim öğretmenlerinin müfettişlik kavramına ilişkin metaforik algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(4), 1973-2012.

Türkiye İstatistik Kurumu. (2017). Bilgi Toplumu İstatistikleri, 2004-2016. 2 Ocak 2017 tarihinde http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1028 adresinden ulaşıldı.

Vural, Z. & Bat, M. (2010). Yeni bir iletişim ortamı olarak sosyal medya: ege üniversitesi iletişim fakültesine yönelik bir araştırma. Journal Of Yasar University, 5(20), 3348-3382.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (5. b.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Warschauer, M. (2009). Handbook of research on web 2.0 and second language learning. Hershey, PA: Information Science Reference. (7).

Wheeler, S., & Wheeler, D. (2009). Using wikis to promote quality learning in teacher training. Learning, Media and Technology, 34 (1), 1-10.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.